«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

В книзі представлено як відомі, так і розроблені авторами математичні моделі динаміки річкових процесів та динаміки якості річкових вод. Приведено алгоритми ідентифікації запропонованих авторами моделей та методологію виявлення офіційно незареєстрованих скидів стічних вод. Описано пакет прикладних програм для оцінювання якості річкових вод, розроблений на основі запропонованих в роботі математичних моделей та алгоритмів.

Розрахована на аспірантів та науковців, які займаються математичним моделюванням і обчислювальними методами. Буде корисною також студентам та аспірантам вищих навчальних закладів екологічної підготовки.

Рiк видання 2000

Сторiнок 152

УДК 681.51+519.6+556.013

ISBN 966-7199-81-9

Мокін В. Б., Мокін Б. І. Математичні моделі та програми для оцінювання якості річкових вод. Монографія
   

Змiст

Вступ7
1 АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ В РІЧКАХ ТА ЇХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ11
1.1 Основні показники якості води, які вимірюються екологічними установами України 11
1.2 Аналіз основних процесів, які впливають на зміну значень хімічних показників якості води річки12
1.3 Аналіз найбільш поширених математичних моделей динаміки якості води в річках14
1.4 Постановка нових задач в області моделювання річкових процесів24
1.5 Висновки25
2 РОЗРОБКА НОВИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСІВ ЗАБРУДНЕННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ РІЧКОВИХ ВОД28
2.1 Новий підхід до побудови математичних моделей динаміки якості річкових вод28
2.2 Особливості побудови математичної моделі динаміки якості річкових вод33
2.3 Розробка математичної моделі зміни якості річкової води в фіксованій координаті простору36
2.3.1 Вихідні передумови36
2.3.2 Побудова моделі38
2.4 Розробка математичної моделі для елементарної ділянки річки з урахуванням просторової розподі-леності її параметрів41
2.5 Синтез математичної моделі динаміки річкових вод в просторі стану показників їх якості43
2.6 Узагальнена математична модель динаміки якості річкової води46
2.7 Висновки50
З АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСІВ ЗАБРУДНЕННЯ І ОЧИЩЕННЯ РІЧКОВИХ ВОД ТА СИНТЕЗ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ53
3.1 Аналіз рівнянь моделі першого порядку53
3.1.1 Розв'язання рівнянь53
3.1.2 Приклади розв'язків рівнянь53
3.1.3 Аналіз рівнянь за допомогою числових рядів57
3.2 Аналіз рівнянь моделі другого порядку63
3.2.1 Аналіз труднощів розв'язання задачі63
3.2.2 Побудова чисельного алгоритму розв'язання задачі66
3.2.3 Доведення збіжності обчислювального алгоритму для ступінчастого впливу68
3.3 Спрощення алгоритму розв'язання рівнянь78
3.4 Висновки19
4 ІДЕНТИФІКАЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ81
4.1 Ідентифікація математичної моделі першого порядку81
4.1.1 Основні етапи алгоритму ідентифікації математичної моделі першого порядку81
4.1.2 Визначення початкової умови та проведення масштабування математичної моделі першого порядку82
4.1.3 Визначення параметрів моделі першого порядку85
4.1.4 Визначення структури моделі першого порядку92
4.2 Ідентифікація математичної моделі другого порядку93
4.2.1 Основні етапи алгоритму ідентифікації математичної моделі другого порядку93
4.2.2 Визначення початкових умов та проведення масштабування математичної моделі другого порядку94
4.2.3 Ідентифікація моделі другого порядку98
4.3 Алгоритм ідентифікації незареєстрованих входів річкового об'єкта99
4.4 Деякі прийоми спрощення процедури ідентифікації параметрів моделей100
4.5 Нормування вхідних даних для моделювання будь-яких показників якості води102
4.6 Висновки106
5 ПАКЕТ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ РІЧКОВИХ ПРОЦЕСІВ108
5.1 Загальна інформація про пакет прикладних програм108
5.2 Складові пакету прикладних програм112
5.3 Висновки114
ВИСНОВКИ115
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ118
ДОДАТКИ135
Додаток А. Аналіз існуючих класифікацій показників якості річкових вод та перелік основних показників якості води136
Додаток Б. Природні шляхи зміни значень показників якості води144
Додаток В. Програма прикладу розв'язання рівнянь моделі першого порядку для l = 2, 3 за допомогою числових рядів148
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету