«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Збірка містить статті за матеріалами доповідей XIII Міжнародної конференції з автоматичного управління за сьома основними напрямками: математичні проблеми управління, оптимізації та теорії ігор; управління та ідентифікація в умовах невизначеності; автоматичне управління в технічних системах; управління аерокосмічними та іншими рухомими об'єктами; управління в природних, соціальних та економічних системах; прогресивні інформаційні технології та інтелектуальне управління; підготовка кадрів в галузі управління та автоматизації.

Рiк видання 2007

Сторiнок 600

УДК 681.5 М 34

ISBN 978-966-641-210-5

Матеріали XIII міжнародної конференції з автоматичного управління (Автоматика-2006).
   

Змiст

1. МАТЕМАТИЧНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ТЕОРІЇ ІГОР
Раскин Л.Г., Серая О.В. Оценивание параметров уравнения регрессии для малой выборки нечетких данных8
Дементьев В.Ю. Багатовимірна інтерполяція сплайнами13
Евсина Н.А., Рогачов А.И. Чувствительность оптимальных систем управления к изменениям параметров при квадратичном критерии оптимальности16
Дудикевич А.Т., Кардаш АЛ., Левицька СМ. Чисельне розв'язування плоскої граничної задачі Діріхле для рівняння конвекції-дифузії методом сіток20
Квєтний Р.Н., Машницький М.О. Інтерполяція функції трьох змінних різницевим методом25
Тимофієва Н.К. Представлення задач розміщення, комівояжера, кластеризації задачею про призначення29
Кузнецов К.А., Захаров Р.Л. Разработка алгоритма адаптивного случайного поиска решения непрерывной задачи k-медиан с непрерывным спросом34
2. УПРАВЛІННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Іваненко В.І. Проблема невизначеності в теорії рішень і теорії керування38
Первухина Е. Л., Первухин А.В., Степанченко Т.Л. Анализ адаптивного алгоритма фильтрации случайных последовательностей47
Меньшиков Ю.Л. Идентификация параметров при минимуме априорной информации52
Ротштейн О.П., Ракитянська Г.Б. Діагностика на базі нечітких відношень56
Руднева М.С. Параметрична ідентифікація нелінійних систем при обробці результатів геометричних розмірів об'єктів вимірювання66
Приходько С Б. Інтервальне оцінювання параметрів стохастичних диференціальних систем на основі модифікації узагальненого методу моментів69
Ротштейн О.П., Моргун А.С., Катєльніков Д.І., Мітюшкін Ю.І., Моргун І.А. Ідентифікація несучої спроможності паль на основі нечіткої логіки76
Азарсков В.Н., Житецкий Л.С., Сущенко О.А. Адаптивное управление движением неминимально-фазовой системы82
Лежнюк П.Д., Рубаненко О.О. Використання методів нечіткого моделювання в задачах електроенергетики88
Кухарчук В.В., Кацив СІП. Оцінка комбінованої невизначеності вимірювань94
Іваненко В.І., Михалевич В.М. До невизначеності в задачах прийняття рішень99
Квєтний Р.Н., Бойко О.Р. Метод інтервального аналізу робастних систем управління103
3. АВТОМАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ В ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ
Мокін Б. І Системи еколого-енергетичного управління109
Кутін В.М., Луцяк В.В. Автоматизація процесу пошуку пошкоджень в повітряних мережах напругою 6-35 кВ114
Гладь І.В., Федорів М.И. Інформаційно-вимірювальна система для автоматичного контролю енергетичних параметрів електробуріння118
Тодорцев Ю.К. База знаний экспертной системы для оценки влажности пара для турбин АЭС122
Бевз СВ., Войтко В.В., Бурбело СМ. Графо-аналітичний розрахунок схем надійності на ЕОМ126
Лежнюк П.Д., Рубаненко О.С, Плюшко Ю.П., Жук І.А. Дослідження причин пошкоджуваності вимикачів 750 кВ підчас управління режимами енергосистем130
Микийчук М.М., Столярчук П.Г., Яцук В.О., Лозбін В.І., Перспективи автоматизації обліку енергоресурсів136
Головащенко Н.В., Рудакова Г.В. Оптимальне управління великою електроенергетичною системою в режимі катастрофи139
Рудик В.Д.. Гончар С.Ф. Корекція нестаціонарної часової похибки у вимірювальних каналах з автоматичним управлінням144
Чайковська Є.Є., Іщук Н.Ф., Кустов К.О. Інтелектуальне управління функціонуванням енергетичних систем з використанням нетрадиційних джерел енергії •147
Петрук В.Г., Васильківський І.В., Кватериюк СМ., ТурчикП. М. Математичне моделювання поляризації випромінювання у світлорозсіювальних середовищах152
Бойко Т.Г., Бубела Т.З., Походило Є.В. Оцінювання вірогідності визначення показників якості продукції158
Кухарчук В.В., Всдміцький Ю.Г. Нові методи вимірювання моменту інерції в задачах автоматичного управління техиі чними системами162
Петрук В.Г., Кватериюк СМ., Черноволик Г.О., Іванов А.П., Барун В.В. Розробка нових принципів діагностики стану нормальних і патологічних біотканин за спектрами їх дифузного відбивання167
Турчик П.М., Петрук В.Г., Васильківський І.В. Експрес-контроль основних параметрів нафтопродуктів за допомогою ІЧ-спектроскопії171
Наконечний А.Й, Тишик І.Я. Моделювання процесу оброблення зондуючих широкосмугових сигналів на основі їх малохвильового (wavelet) перетворення176
Осадчук B.C., Осадчук О.В., Кравчук Н.С Перетворювачі температури на основі МДН-транзисторних структур180
Денисенко А.И., Калинушкин Е.П. Автоматическое управление программно- аппаратным комплексом для синтеза наноструктур186
Палагин А.В., Опанасенко В.Н., Лисовый А.Н. Физическое моделирование цифровых устройств на ПЛИС с помощью моделирующей платы190
Левицька СМ., Дудикевич А.Т., Кардаш АЛ. Побудова систолічних структур для задачі наближення функції інтерполяційними многочленами Ньютона195
Кардаш А.І., Левицька СМ., Дудикевич А.І. Концепція PVMтаМРІ в задачах розпаралелювання алгоритму L (7-факторизації матриць200
Червинский В.В., Бессараб В.И., Жукова Н.В. Координация и коррекция в иерархической системе управления многосвязным технологическим процессом205
Бессараб В.І. Моделювання динаміки технологічного процесу водовідведення шахт як дискретно-безнерервного об'єкту управління210
Бадьора СП., Боровська Т.М. Декомпозиційні методи аналізу і синтезу управління в розподілених системах214
Тимченко А.А., Подгорный Н.В., Мельник В.П. Реализация концепции безопасности и надежности при управлении динамической системой219
Бессараб В.И., Федюн Р.В., Хорхордин А.В. Особенности управления территориалыю-распределенным технологическим процессом225
Козлов Л.Г., Лозінський Д.О. Застосування CAD та САЕ систем для дослідження і проектування системи управління гідророзподільником з електрогідравлічним регулюванням231
Довгалюк Б.П. Алгоритм керування тепловим режимом доменної плавки236
Насіковський А.Б. Вібраційний сушильний агрегат з автоматизованою системою управління на основі мікропроцесорної техніки241
Жукова Н.В., Червинский В.В., Турупалов В.В. Математическое моделирование последовательной схемы двухсвязной электромеханической системы для САУ ТП производства порошковых проволок247
Желдак Т.А., Гаранжа Д.Н. Экспертная система принятия решений в процессе непрерывной прокатки металла252
4. УПРАВЛІННЯ АЕРОКОСМІЧНИМИ ТА ІНШИМИ РУХОМИМИ ОБ'ЄКТАМИ
Рюмин М.Н. Переориентация существенно несимметричного космического летательного аппарата двигателями-маховиками257
Xu Guo Dong, Touat M.A., Tunik A.A. Searchless adaptation of robust autopilots based on the fuzzy logic inversion262
Осадчий СИ., Блохин Л.Н., Сафронова И.Ю. Исследование динамики движения автономного многомерного неустойчивого объекта по експериментальним данным271
Завада А.А. Метод оцінювання параметрів руху космічних апаратів оптико- електронного спостереження за скороченим об'ємом траєкторних вимірювань277
Подойницын Д.В. Особенности управления полетом ракет-носителей в плотных слоях атмосферы284
Краснодубец Л.А., Альчаков В.В. Терминальное управление погружаемыми зондами, используемыми в морских наблюдательных системах290
Воронін A.M., Варламов І.Д., Міхєєв ЮЛ. Перспективні напрямки удосконалення процесу управління польотом космічних апаратів оптико- електронного спостереження296
5. УПРАВЛІННЯ В ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ
Ильина Е.П., Слабоспицкая О.А. Оценка качества^схем реализации процессов партисипативного планирования302
Чередниченко О.Ю., Лютенко И.В. Задачи управления инвестициями в системе высшего образования308
Боровська Т.М., Колесник І.С., Рябіщук В.М. Управління кінцевим станом в умовах невизначеності312
Зайченко Ю.П., Есфандярфард Мелихэх Анализ инвестиционного портфеля с использованием аппарата нечетких множеств316
Азарова А.О., Форонова О.В. Розробка СППР зі стратегічного управління з використанням методу ієрархічного цільового оцінювання альтернатив325
Бадьора С.П., Северілов П.В., Салюк Р.І. Задачі стратегічного управління в розподілених системах331
Северілов В.А., Северілов П.В., Колесник І.С. Система моделей клієнтів як об'єктів банківського менеджменту336
Москаленко В.В., Клименко М. А. Процесе формирования стратегии развития предприятия339
Кабачій В.В., Кислиця Л.М. Новий підхід до управління портфелем цінних паперів343
Тимашова Л.А., Бондарь Л.А., Козлова В.П., Лещенко В.А. Методологические решения интеллектуального поиска для виртуальных предприятий348
Ратушняк О.Г. Моделювання управлінням еколого-економічним ризиком при управлінні проектами енергозбереження352
Мокін В.Б., Зіскінд Ю.Л., Боцула М.П. Розробка комп'ютерних засобів автоматизації процесів вимірювання, накопичення та оброблення параметрів стану забруднення довкілля, викидів, скидів і відходів аналітпідрозділами Держекоінспекції Мінприроди України357
Поворознюк А.И. Интеллектуальная система поддержки принятия решений в медицине364
6. ПРОГРЕСИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
Годлевский М.Д., Воловщиков В.Ю. Принципы построения траектории развития КИВС для случая ненаследуемых структур369
Глонь О.В. Аналіз інформативності висловлювань з нестохастичною невизначеністю373
Москвіна СМ., Шабатура Ю.В., Штельмах І.М. Адаптивна система керування процесом обробки запитів у WEB-системах377
Дубовой В.М., Никитенко О.Д. Алгоритмічна модель системи, керованої знаннями382
Яковлев Ю.С., Тихонов Б.М., Нижниченко Е.А. PIM-технология -перспективная технология построения компьютерных систем для обработки космической информации386
Кардаш Я. А. JAVA-версія інтелектуальної стоматологічної системи DentExp з бінарною логікою392
Локазюк В.М., Ляшкевич В.Я. Текстологічні методи пошуку діагностичної інформації для тестування комп'ютерних пристроїв397
Назаренко В.М., Купін А.І. Інтелектуальне управління технологічним процесом збагачення магнетитових кварцитів406
Балховський Д.Є. Аналіз стану проблеми автоматичного розпізнавання рукописних символів410
Аушева Н.М., Иллюхін С.М. Полікоординатні перетворення для візуалізації об'єктів при зіткненнях415
Мартинюк Т. Б., Топчанюк М. В., Луньов А. О. Використання методу різницевих зрізів для розпізнавання біоелектричних сигналів418
Кузьмін І.В., Биков М.М., Карім Конате Автоматизований метод виділення ознак мовних образів425
Маслій Р.В., Кулик А. Я. Використання вейвлет-аналізу для розпізнавання облич428
Мороз В.В. Контроль над рівнем викривлення зображень в системах стиску з втратами432
Петух A.M., Обідник Д.Т., Захаренков С.Г. Динаміка елементів зображення як інформативний параметр437
Васильська М.В., Северілов В.А. Дослідження адаптивних регуляторів на базі нечіткої логіки і нейронних мереж441
Герасимов Б.М., Оксиюк А.Г., Гулак Н.К. Метод выбора модели представления знаний в экспертной системе445
Субботін CO., Олійник А.О. Полімодальний еволюційний пошук з кластеризацією хромосом для відбору інформативних ознак448
Мартинюк Т.Б., Мороз І.В., Кирилко О.В. Особливості моделі формального нейрона у базисі різницевих зрізів452
Кабачій В.В., Краковецький О.Ю. Отримання знань з експериментальних даних ..457 Севрук О.О., Петренко М.Г. Знання-орієнгована пошукова система на основі мовно-онтологічної картини світу462
Мейтус В. Ю. К проблеме интеллектуализации систем управления466
Лисенко Г.Л., Тютюнник І.І. Система комплексного моніторингу пасивних оптичних мереж472
Посвятенко В.П. Дослідження функціонування мереж множинного доступу для кінцевої кількості користувачів477
Локазюк В.М., Іванов О.В. Трансформація архітектури комутаційних систем -шлях до конвергенції, як базису сучасної, багатопротокольної мультисервісної мережі482
Ткаченко О.М., Феферман О. Д., Хрущак С В. Дослідження моделі вокодера на основі векторного квантування487
Васюра А.С., Лукічов В.В. Метод вбудовування даних на основі алгоритму вейвлет-стиснення зображень491
7. ПІДГОТОВКА КАДРІВ В ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ
Максимов Б.В. Кибернетика: наука, практика, образование496
Максимов Б.В. Эволюция бизнеса как система автоматического управления501
Мазурок Т.Л. Автоматизація створення інформаційних освітніх систем на , інтеграційній основі505
Мриглод О.І., Сікора Л.С. Наукове інформаційне середовище України: порівняльний аналіз і степінь інтегрованості510
Бабіч В.І., Діденко П.П. Аналіз ефективності програмного комплексу по визначенню та прогнозуванню схильностей для суб'єктів навчання516
Тодорцев Ю.К. Возможна ли реализация персонализированного технического образования с участием компьютера?522
Задорожний В.К, Цирульник С.М. Застосування програмного пакету PROTEUS VSM при вивченні курсу «Мікропроцесорна техніка»526
Папінов В.М. Гібридні моделі АСУ ТП комп'ютеризованих лабораторних стендів...531 Бісікало О.В. Система «питання-відповідь>> в межах моделі образного мислення537
РЕФЕРАТИ Реферати543
Рефераты562
Abstracts582
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету