«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Збірка містить матеріали доповідей ІП Міжнародної науково-технічної конференції з сучасних проблем радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування за такими основними напрямками: радіотехнічні, телекомунікаційні та оптоелект-ронні комплекси і системи; радіовимірювальні пристрої та системи; обробка сигналів та зображень в радіоелектронних та телекомунікаційних системах; радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій; математичне моделювання в радіоелектроніці та електроенергетиці; захист інформації в телекомунікаційних та комп'ютерних системах та мережах; цифрові елементи та пристрої; радіоелектронні засоби в біомедичній інженерії.

Рiк видання 2007

Сторiнок 210

УДК 621.38+621.39+681.2 С 91

ISBN 978-966-641-220-4

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ (СПРТП-2007).
   

Змiст

1 Радіотехнічні, телекомунікаційні та оптоелектронні комплекси і системи
Бортник Г., Яблонський В., Васильківський М. (м. Вінниця) Аналіз методів і засобів оцінювання джитера та вандера в телекомунікаційних системах13
Климаш М. (м. Львів) Шляхи підвищення ефективності оптичних транспортних систем15
Глоба Л., Лысенко Д., Кот Т. (г. Киев) Функциональные возможности и решения по их усовершенствованию проекта «FFT designer»17
Корольов В., Поліновськии В., Герасименко В. (м. Київ) Персоналізація мобільних телекомунікаційних пристроїв19
Климаш М., Качур С. (м. Львів) Дослідження принципів побудови широкосмугового радіодоступу на основі технології Wi-Max21
Лихтциндер Б., Поздняк И. (г. Самара, Россия) Распределение голосового абонентского трафика в мультисервисных сетях23
Куперштейн Л. (м. Вінниця) До проблеми виявлення шахрайства у телекомуніка ційних мережах на базі інтелектуальних технологій25
Лисогор В., Циганенко О. (м. Вінниця) Основні характеристики систем автоматизованого управління для моделей групової взаємодії операторів у просторі станів27
Ложковский А., Вербанов О. (г. Одесса) Иммитационное моделирование, как инструментарий исследования моделей потоков в NGN29
Ложковський А., Лисюк О. (м. Одеса) Модель обслуговування навантаження мультисервісною мережею з контролем якості обслуговування31
Тедди Мафута (г. Винница) Критерии эффективности управления корпоративными сеансами связи33
Прядко Л., Турупалов В. (м. Донецьк) Надійність в телекомунікаційних мережах35
Бортник Г., Мінов М., Костецький В. (м. Вінниця) Методи узгодження аналогових та цифрових систем зв'язку37
Быков Н., Тедди Мафута, Кривенко А. (г. Винница) Математическая модель режима моноразделения времени в корпоративной информационной сети39
Гульчак Ю., Тарнопольський В. (м. Вінниця) Моніторинг використання пристроїв введення даних ПК локальних мереж41
Шепеленко А. (г. Донецк) Способ оценки параметра Хэрста для трафика IP-сетей42
Іщенко М. (м. Одеса) Характеристики згорткових кодів для систем з просторово-часовим кодуванням44
2 Радіовимірювальні пристрої та системи
Кичак В., Рудик В., Гончар С. (м. Вінниця) Методи компенсації нестаціонарних часових похибок вимірювальних каналів46
Кофанов В., Семенов А., Новак О. (м. Вінниця) Цифровий частотомір на ПЛІС48
Осадчук В., Осадчук О., Ющенко Ю. (м. Вінниця) Тепловий частотний витратомір газу50
Троцишин І. (м. Хмельницький) Теорія фазочастотних вимірювань та перетворень радіосигналів і галузі її застосування53
Троцишина Л., Войтюк О., Троцишин І. (м. Хмельницький) Характеристики та потенційні можливості вимірювання частоти за методом збігу55
Шабатура Ю. (м. Вінниця) Принципи формування вимірювальної інформації з застосуванням тестових імпульсних сигналів57
Шабатура Ю., Овчинников К. (м. Вінниця) Вимірювальний канал товщини діелектричних покрить металевих поверхонь з підвищеною точністю вимірювання59
Бабій С. (м. Вінниця) Підвищення якості контролю регулювальних трактів автоматизованих систем61
Білинський Й., Білинський В. (м. Вінниця) Субпікселне сканування на основі зсуву фотоматриці62
Ваганов О. (м. Київ) Одноканальний кореляційний радіометр64
Воловик А., Воловик Ю., Загорський В., Шутило М. (м.Вінниця) Оптимальне оцінювання кутових координат повітяного судна у процесі заходу на посадку65
Дементьев Ю. (м. Вінниця) Експериментальне дослідження роботи вихорового первинного перетворювача витрати газу67
Недоступ Л., Бобало Ю., Кіселичник М., Лазько О. (м. Львів) Контроль властивостей виробів в процесі виробництва68
Кравченко Ю., Плахотнюк М. (м. Вінниця) Контроль плазмового травлення оптично прозорих напівпровідників71
Кичак В., Михалевський Д. (м. Вінниця) Вплив зворотного зв'язку на шумові характеристики транзистора в низькочастотному діапазоні73
Дружинін А., Вуйцик А. (м. Львів) Багатоканальна вимірювальна система для дослідження залізобетонних конструкцій74
Гончар С. (м. Вінниця) Метод експериментального визначення нестаціонарної часової похибки76
Горбатюк В. (м. Торонто, Канада), Горбатюк С. (м. Вінниця) Вимірювання кумулятивних фазових зсувів та їх метрологічне забезпечення78
З Обробка сигналів та зображень в радіоелектронних та телекомунікаційних системах
Антощук С, Бабилунга О., Крылов В., Полякова М. (г. Одесса) Сигнально-семантическое вейвлет-преобразование при контурной сегментации изображений79
Биков М.. Ковтун В., Савінова Н. (м. Вінниця) Надійний метод виділення складових сегментів у мовному сигналі81
Білинський Й., Крисак Т. (м, Вінниця) Адаптивний метод порогової обробки зображень82
Бортник Г., Кичак В., Бортник С. (м. Вінниця) Табличний метод коригуванням похибок аналого- цифрових перетворювачів84
Бортник Г., Бортник С, Челоян В. (м. Вінниця) Аналого-цифровий перетворювач телевізійних сигналів на основі диференціальної імпульсно- кодової модуляції86
Волинець В, (м. Вінниця) Безнадлишкові рекурентні методи обчислення модифікованих ДПФ і ДПХ для окремих розмірів перетворень88
Гикавий В. (м. Вінниця) Модель лінійного прогнозування для нестаціонарного сигналу89
Иванешкин А., Доровских А. (г. Киев) Программные средства формирования информационно- топологической структуры сетей с большим количеством узлов91
Карпін О. (м. Львів) Система опрацювання реальних даних аерозображень93
Кичак В., Крупський О. (м. Вінниця) Кодування зображень методом відкидання коефіцієнтів перетворення95
Козлюк П. (м. Вінниця) Дискретне знакозмінне q-перетворення97
Майданюк В., Романюк С. (м. Вінниця) Ущільнення зображень шляхом розкладу на компоненти99
Маслій P., Кулик А. (м. Вінниця) Формування вектору ознак зображення обличчя у просторі вейвлет коефіцієнтів100
Обідник Д., Вугнявий А. (м. Вінниця) Адаптивні алгоритми масштабного перетворення растрових зображень102
Онищук О., Барась С. (м. Вінниця) Моделювання доплерівського сигналу104
Романюк О., Сидоренко А., Нікітченко Н. (м. Вінниця) Концепції до зменшення обчислювальної складності рендеринга тривимірних зображень106
Сало А. (м. Львів) Використання умовних команд в апаратно- орієнтованих процесорах108
Кичак В., Чорний С, Сацюк Д. (м. Вінниця) Аналіз методів підвищення розрізнювальної здатності при відновленні зображень110
Божко А. (м. Вінниця), Горбатюк В. (м. Торонто), Горбатюк С. (м. Вінниця) Акустооптичні масштабно-часові перетворювачі111
Сидоренко М. (м. Вінниця), Сидоренко А. (м. Київ) Формування шорстких поверхонь з використанням паралаксу113
Тишик І. (м. Львів) Малохвильовий аналіз зондувальних широкосмугових сигналів114
Яровий А., Зарезенко Д. (м. Вінниця) Ідентифікація плямових зображень лазерних пучків на базі нейроподібних паралельно-ієрархічних систем115
Акимишин О. (м. Львів) Виділення незалежних елементів опрацювання тріангуляційних сіток в тривимірному просторі117
4 Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
Божко А., Горбатюк С. (м. Вінниця) Перетворювачі постійної напруги на основі згинних п'єзотрансформаторів119
Бондарев А., Давиденко С. (м. Львів) Схемотехнічне підвищення завадостійкості детектора цифрових радіосигналів121
Бондарев А., Мандзій Б. (м. Львів) Підвищення завадостійкості приймання сигналу з глибокою кутового модуляцією122
Глушеченко Е. (м. Київ) Мікросмужковий фільтр-иідсилювач з резонатором бігучої хвилі124
Кичак В., Курилова Н. (м. Вінниця) Дослідження перемикаючих характеристик пристроїв на базі приладів з біполярною провідністю127
Кравцов Ю., Хохлюк О., Костюк О., Кравцов І. (м. Вінниця) Підвищення чутливості балансних амплітудно- фазових детекторів НВЧ129
Мельничук О. (м. Вінниця) Спеціальні НВЧ-генератори на основі віртуального катоду131
Моставлюк А. (м. Хмельницький) Симетрично структуровані НВЧ детектори в системних вимірювачах мікрохвильових параметрів трактів133
Кичак В., Белов В. (м. Вінниця) Ортогональне частотне мультиплексування в системах цифрового мовлення134
Осадчук О., Коваль К. (м. Вінниця) Транзисторний еквівалент керованої ємності136
Перегудов С, Яненко О. (м. Київ) Моделювання генератора шуму мм-діапазону на лавинно-пролітних діодах138
Семенов А. (м. Вінниця) Узагальнене диференційне рівняння ГЕК на основі ТСВО140
5 Математичне моделювання в радіоелектроніці та електроенергетиці
Мокін Б., Розводюк М., Шевчук Ю. (м. Вінниця) Розробка математичної моделі функціонування пристрою для діагностування прискорювача трамвая КТ-4СУ142
Андруник В., Малачівський П. (м. Львів) Неперервна мінімаксна сплайн-апроксимація температурної характеристики і чутливості термодіодного сенсора логарифмічним виразом144
Бессараб В., Коваленко Е. (г. Донецк) Методы аналитического анализа процессов в информационных сетях с использованием преобразования Лежандра и уравнений «Max-plus» алгебры146
Воронов А., Синельников В. (г. Донецк) Исследование динамических свойств рекурентного преобразования Фурье148
Мошноріз М. (м. Вінниця) Розробка моделі системи керування насосною станцією другого підйому150
Каліч В., Осадчий С, Віхрова М. (м. Кіровоград) Імітаційне моделювання роботи мікропроцесорного регулятора системи електропропорційного регулювання гідротрансмісії151
Коржик П. (м. Вінниця) Метод математичного моделювання систем масового обслуговування з нечіткими характеристиками152
Лнсогор В., Сорокун С. (м. Вінниця) Моделі стійкості групової взаємодії спеціалістів- операторів в системах автоматизованого управління154
6 Захист інформації в телекомунікаційних та комп'ютерних системах та мережах
Климаш М., Бенбіхі Імад (м. Львів) Аналіз методів захисту синхронних потоків в кільцевих структурах транспортних SDH-мереж156
Лужецький В., Бугорська І., Коломійчук С. (м. Вінниця) Шифрування даних з використанням арифметичних операцій за модулем158
Лужецький В., Каплун В. (м. Вінниця) Методи ущільнення числових послідовностей, що базуються на відхиленні від констант160
Сокирук В. (м. Вінниця) Особливості процедури розгортання ключа БСШ на основі арифметичних операцій за модулем 2П162
7 Цифрові елементи та пристрої
Бачинський Р. (м. Львів) Багатоканальний контролер потоків даних для процесорів стиску даних164
Bobalo Y., Nedostup L., Lazko О. (Lviv) Parametric Synthesis Optimization with Genetic Algorithms166
Заболотна H., Дроненко О. (м. Вінниця) Просторово-часова матрична математична модель організації процесу обернення матриць в паралельному оптоелектронному спец процесорі169
Заболотна Н., Шолота В., Костюк С. (м. Вінниця) Концепції та підходи до створення паралельного оптоелектронного спецпроцесора для матричних алгоритмів171
Кичак В., Курилова Н. (м. Вінниця) Дослідження частотних перемикачів на базі динамічних транзисторних негатронів173
Кичак В., Роздобудько С. (м. Вінниця) Синтез частотно-імпульсного елементу, що реалізує функцію циклу175
Кичак В., Хохлюк О. (м. Вінниця) Аналіз методів побудови процесорів функціональної електроніки177
Костюк О., Войтенко А., Кравцов І. (м. Вінниця) Підвищення точності запам'ятовуючих пристроїв вимірювачів нестабільності179
Логвиненко В., Кіщук О. (м. Вінниця) Дослідження захисних властивостей позитивних електронних резистів в плазмі галогеновмісних газів180
Лисенко Г., Мялківська І. (м. Вінниця) Елементарна комірка оптичного транспаранта для оптоелектронних обчислювальних комплексів на SEED-структурах182
Мартынюк Т., Огороднийчук Л., М. Нассер (г. Винница) Особенности нейросетевой реализации сортировки массива чисел184
Семенова О. Войцехівська О. (м. Вінниця) Структурний синтез фазі-логічних елементів з частотно-імпульсним представленням інформації185
Стронський В. (м. Вінниця) Роздільне резервування цифрових біполярних мікросхем186
8 Радіоелектронні засоби в біомедичній інженерії
Злепко С, Бондарчук Г., Тимчик С, Костішин С, Волинець С. (м. Вінниця) Програма «Медична техніка для Вінниці»188
Злепко С, Коваль Л., Моторный А. (г. Винница) Неинвазивный контроль уровня сахара у диабетиков190
Злепко С, Тимчик С, Гаврілова Н., Тимчик І., Крученюк М. (м. Вінниця) Психофізіологічний підхід при дослідженні механізмів прийняття рішень студентами191
Азархов А. (г. Мариуполь), Сакало С. (г. Харьков), Тимчик И. (г. Винница) Особенности проектирования приборов для глубинной радиотермии193
Гульчак Ю., Коваль Б. (м. Вінниця) Засоби аналізу ЕКГ в лікарській практиці195
Злепко С, Коваль Л., Моторний А., Костішин С. (м. Вінниця) До питання про необхідність і доцільність психофізіологічного відбору і тестування персоналу197
Лихтциндер Б., Иванова Л. (г. Самара, Россия) Автоматизированная справочная система терапевта199
Шарпан О., Гусєва О., Магльована Н., Рибін О. (м. Київ) Система пульсової спектрометрії201
Мартинюк Т., Буда А., Топчанюк М. (м. Вінниця) Організація нейромережі для класифікації біоелектричних сигналів202
Мотузко Є., Почекайлова Л., Шевченко К., Яненко О. (м. Київ) Дослідження електромагнітних полів води та водних розчинів з різною кислотністю204
Тимчик С, Злепко С, Гаврілова Н. (м. Вінниця) Психограма оператора поліграфа (сиеціаліста-поліграфолога)206
Петрук В., Кватернюк С, Васильківський І. (м. Вінниця) Дослідження біотканин на основі спектрополяриметрїї208
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету