«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

В монографії розглядаються питання теоретичного обґрунтування, програмної реалізації і практичного застосування методів оптимізації процесів розвитку виробничих систем з урахуванням ефектів освоєння виробництва. Розглядаються альтернативні постановки задач оптимального управління розвитком – з горизонтальною і вертикальною інтеграцією виробничих елементів і централізованим управлінням, децентралізованих з локальними управліннями, з різними змінними управління. Об'єднує різнорідні задачі концепція раціональних технологій конструювання робочих математичних моделей – таких, що виконуються в середовищах пакетів для моделювання. Для кожної задачі подано повний цикл моделювання – від побудови лінгвістичної моделі до конструювання програмної системи для проведення широкого кола досліджень, в тому числі – повного аналізу ризиків розвитку.

Рiк видання 2009

Сторiнок 255

Бiблiографiчних посилань 157

УДК 519.81 M 74

ISBN 978-966-641-312-6

Боровська Т. М., Бадьора С. П., Северілов В. А., Северілов П. В. Моделювання і оптимізація процесів розвитку виробничих систем з урахуванням використання зовнішніх ресурсів та ефектів. Монографія
Переглянути фрагмент книги (PDF 0.48 M)      

Змiст

Перелік умовних скорочень6
Вступ8
1. Огляд існуючих моделей для задач розвитку9
1.1. Визначення понять9
1.2. Задача розподілу ресурсу в багатокрокових процесах15
1.3. Задача Марковіца – Беллмана16
1.4. Задача балансу попиту і пропозиції36
1.5. Моделі обміну ресурсами45
1.5.1. Моделі натурального обміну46
1.5.2. Моделі ринкового обміну49
1.5.3. Розробка програми моделювання ринків з довільними функціями корисності елементів63
1.5.4. Дворівнева модель обміну71
1.6. Моделі систем з відкритим управлінням80
Висновки87
2. Узагальнення задачі оптимального розвитку виробничої системи88
2.1. Узагальнення задачі моделювання розвитку розподіленої системи88
2.2. Наближене розв’язання узагальненої варіаційної задачі розподілу90
2.3. Точне розв’язання узагальненої задачі розподілу91
2.4. Розв’язання узагальненої задачі розподілу для випадку використання зовнішніх ресурсів94
2.5. Аналіз результатів моделювання оптимальних процесів розвитку98
2.6. Розробка системи для аналізу оптимальних процесів розвитку при урахуванні еластичності цін продажу продукції102
Висновки115
3. Задача оптимального розвитку з урахуванням ефектів освоєння116
3.1. Визначення понять для моделей розвитку розподілених технологічних систем116
3.2. Розробка моделей для задач розвитку119
3.2.1. Розробка графових моделей розвитку з освоєнням119
3.2.2. Розробка функціональних моделей для процесу розвитку121
3.2.3. Аналіз усталених станів процесів розвитку125
3.3. Розробка моделі динаміки процесу розвитку розподіленої системи128
3.4. Отримання точного розв’язку задачі розвитку з урахуванням ефекту освоєння виробництва132
3.4.1. Постановка варіаційної задачі оптимізації132
3.4.2. Визначення спряжених функцій134
3.4.3. Визначення функції Гамільтона136
3.4.4. Знаходження спряжених функцій136
3.5. Дослідження стратегій розвитку розподілених систем138
3.5.1. Аналіз оптимальних та емпіричних стратегій розвитку139
3.5.2. Дослідження чутливості стратегій розвитку до варіацій параметрів математичної моделі142
Висновки147
4. Альтернативні моделі процесів розвитку: децентралізовані системи148
4.1. Постановка задачі148
4.2. Побудова математичної моделі і програми151
4.2.1. Аналіз емпіричних стратегій розвитку системи151
4.2.2. Аналіз і вибір функціональних субмоделей для детермінованої моделі152
4.2.3. Розробка інтерфейсу програми моделювання156
4.3. Аналіз результатів моделювання детермінованої системи157
4.4. Розробка програми для моделювання розподіленої системи з урахуванням невизначеностей164
4.4.1. Аналіз невизначеностей164
4.4.2. Розробка моделі локального управління в умовах невизначеності165
4.4.3. Розробка програми моделювання та інтерфейсу167
4.5. Аналіз результатів моделювання імовірнісної розподіленої системи169
4.6. Розширення математичної моделі розподіленої системи173
4.6.1. Модифікація функціональних моделей розподіленої системи174
4.6.2. Аналіз результатів отриманих на модифікованій моделі розподіленої системи175
Висновки181
5. Розробка системи для аналізу і оптимізації живучості автоматизованих систем управління182
5.1. Структура автоматизованої системи управління трубчастими обертовими печами182
5.1.1. Підсистема нижнього рівня184
5.1.2. Підсистема середнього рівня185
5.1.3. Підсистема верхнього рівня186
5.2. Узагальнення задач побудови розподілених виробничих систем188
5.3. Розробка робочої моделі обчислювальної мережі для розподіленої виробничої системи190
5.4. Використання розробленої програмної системи для аналізу відмовостійкості АСУ202
5.4.1. Приклад застосування програмної системи для аналізу живучості АСУ феронікелевого виробництва202
5.4.2. Приклад застосування програмної системи для аналізу живучості АСУ олієжиркомбінату208
5.4.3. Оцінка ефекту застосування теоретичних результатів209
Висновки212
6. Задачі оптимального розвитку вертикально інтегрованих систем213
6.1. Приклади вертикально інтегрованих систем214
6.2. Розробка математичних моделей базового об’єкта221
6.2.1. Залежність виходу газу від температури процесу221
6.2.2. Модель динаміки анаеробного бродіння222
6.3. Розробка базових моделей вертикально інтегрованих систем225
6.3.1. Застосування методу оптимального агрегування для оптимізації системи з послідовно працюючими елементами226
6.3.2. Приклад отримання оптимальної виробничої функції системи230
6.4. Задача оптимального розвитку вертикально інтегрованої системи231
6.4.1. Постановка задачі оптимізації продуктивності вертикально інтегрованої системи233
6.4.2. Задача оптимізації системи "виробництво–постачання"236
6.4.3. Дискретна задача оптимізації розподілу ресурсу між елементами вертикально інтегрованої системи238
Висновки241
Загальні висновки242
Література243
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету