«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

У монографії представлено як відомі, так і розроблені автором математичні моделі зміни стану річкових вод у часі й у просторі, обумовлені надходженням до річки стічних чи зворотних вод. Приведено алгоритми ідентифікації запропонованих математичних моделей. Наведено метод ідентифікації офіційно незареєстрованих скидів стічних вод.

Монографія розрахована на аспірантів та науковців, які займаються математичним моделюванням і обчислювальними методами у галузі водних ресурсів. Буде корисною, також, студентам та магістрантам, які займаються математичним моделюванням та прогнозуванням стану довкілля.

Видавництво Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця

Рiк видання 2005

Сторiнок 172

Бiблiографiчних посилань 143

УДК 681.51+519.6+556.013

ISBN 966-641-128-8

Мокін В. Б. Математичні моделі для контролю та управління якістю річкових вод. Монографія
   

Змiст

ВСТУП7
1. ОГЛЯД МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЗМІНИ СТАНУ РІЧКО- ВИХ ВОД, ПРИДАТНИХ ДО СИНТЕЗУ ЗАКОНІВ УПРАВЛІННЯ ЦИМ СТАНОМ9
1.1. Характеристика річки як об'єкта управління9
1.2. Огляд загальноприйнятих показників та критеріїв якості річкових вод11
1.3. Аналіз відомих математичних моделей процесів забруднення та очищення у річкових системах13
1.4. Висновки31
2. РОЗРОБКА ПРОСТОРОВО-ОДНОВИМІРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ РІЧКО- ВИХ ВОД32
2.1. Розробка одновимірної математичної моделі процесів само- очищення та розбавлення великої кількості стічних вод для най- більш забрудненого потоку річки32
2.1.1. Постановка задачі32
2.1.2. Розв'язання задачі для випадку трьох входів стічних вод. .37
2.1.3. Розв'язання задачі для випадку довільної кількості місць надходження стічних вод та водозаборів41
2.1.4. Приклад моделювання для безіменної малої річки Вінницької області45
2.2. Розробка одновимірної математичної моделі процесів само очищення та розбавлення великої кількості стічних вод для най менш забрудненого потоку річки46
2.2.1. Постановка задачі47
2.2.2. Побудова математичної моделі48
2.3. Узагальнення одновимірної математичної моделі процесів самоочищення та розбавлення стічних вод у розгалуженій річковій системі на найменш та найбільш забруднений річковий потік53
2.3.1. Вихідні передумови та постановка задачі53
2.3.2. Узагальнення математичної моделі процесів самоочищення та розбавлення річкового потоку з багатьма входами стічних вод на найменш та найбільш забруднений річковий потік55
2.3.3. Узагальнення розроблених математичних моделей для розгалуженої річкової системи58
2.3.4. Приклад моделювання для безіменної малої річки Він ницької області59
2.4. Розширення запропонованого підходу до побудови матема тичних моделей з використанням в якості базових інших відомих моделей процесів самоочищення річкових вод60
2.4.1. Використання авторської математичної моделі послідовно-одночасних річкових самоочисних процесів61
2.4.2. Використання математичної моделей В. І. Лаврика63
2.5. Розробка алгоритмів ідентифікації параметрів та структури математичних моделей процесів самоочищення та розбавлення стічних вод у розгалуженій річковій системі на найменш та най більш забруднений річковий потік65
2.5.1. Відомі алгоритми ідентифікації параметрів та структури математичних моделей процесів самоочищення та математичних моделей розбавлення стічних вод у річкових, на основі яких виведено узагальнену математичну модель66
2.5.2. Розробка алгоритму ідентифікації параметрів та структури узагальненої математичної моделі процесів самоочищення та розбавлення стічних вод у річкових72
2.5.3. Варіації алгоритму ідентифікації параметрів та структури узагальненої математичної моделі81
2.6. Ідентифікація узагальненої математичної моделі процесів самоочищення та розбавлення за даними регулярного державного моніторингу вод82
2.6.1. Розробка алгоритму ідентифікації82
2.6.2. Приклад ідентифікації математичної моделі за відсутності скидів стічних вод чи водозаборів86
2.7. Доведення адекватності розробленої математичної моделі91
2.7.1. Підхід до побудови математичної моделі для багатьох скидів стічних вод І. Д. Родзиллера91
2.7.2. Перевірка ідентичності розробленої математичної моделі та математичної моделі І. Д. Родзиллера95
2.7.3. Порівняльний аналіз адекватності розробленої математичної моделі та моделі І. Д. Родзиллера на прикладах98
2.8. Висновки104
3. РОЗРОБКА ПРОСТОРОВО-ДВОВИМІРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ РІЧКО ВИХ ВОД106
3.1. Розробка двовимірної просторової математичної моделі процесів поширення стічних вод у річці від одного джерела106
3.1.1. Постановка задачі106
3.1.2. Розробка математичної моделі ламінарної зони109
3.1.3. Розробка математичної моделі турбулентної зони113
3.1.4. Приклад моделювання119
3.2. Визначення допустимої області параметрів двовимірної просторової математичної моделі121
3.3. Ідентифікація параметрів та структури математичної моделі. 124 3.4. Приклад ідентифікації параметрів та структури двовимірної просторової динамічної математичної моделі131
3.5. Висновки137
4. МЕТОД КОНТРОЛЮ ВИТРАТ ТА ЯКОСТІ СТІЧНИХ ЧИ ЗВО РОТНИХ ВОД, ЩО РІАДЇЙШЛИ ДО РІЧКИ139
4.1. Постановка задачі139
4.2. Огляд та адаптація до особливостей задачі відомих математичних моделей річкових процесів140
4.3. Характеристика проблеми контролю змін забруднення води в цілому142
4.4. Розв'язання задачі контролю змін окремо показників якості та окремо витрат стічних вод147
4.5. Приклад розв'язання задачі контролю150
4.6. Висновки152
ВИСНОВКИ153
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ156
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету