«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Робота присвячена теоретичним та прикладним аспектам розробки математичних і геоіформаційних моделей та алгоритмічного і програмного забезпечення регіональних комп'ютеризованих геоінформаційних систем державного моніторингу поверхнемих вод.

Розрахована на науковців та фахівців, які займаються створенням та впровадженням комп'ютеризованих систем державного моніторингу поверхневих вод.

Видавництво Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця

Рiк видання 2005

Сторiнок 310

Бiблiографiчних посилань 54

УДК 681.51+519.6+556.013 К63

ISBN 966-641-132-6

Мокін В. Б., Боцула М. П., Горячев Г. В., Давиденко О. В., Катасонов А. І., Ящолт А. Р. Комп'ютеризовані регіональні системи державного моніторингу поверхневих вод: моделі, алгоритми, програми. Монографія
   

Змiст

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ СКОРОЧЕНЬ9
ВСТУП10
1. ПРОБЛЕМИ ТА СТАН КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЇ РЕПОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЕРЖАВНОГО МОНІТОРИНГУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД (СДМПВ)14
1.1. Мета, задачі та суб'єкти регіональних СДМПВ14
1.2. Стан та якість поверхневих вод регіонів як об'єкти регулярного моніторингу15
1.2.1. Поняття водних ресурсів та їх використання15
1.2.2. Сучасні критерії та методики оцінювання якості поверхневих вод в Україні18
1.3. Стан здійснення державної звітності у суб'єктах СДМПВ за допомогою комп'ютерних технологій21
1.4. Сучасне цифрове картографічне забезпечення обласних СДМПВ23
1.4.1. Масштаби та системи координат23
1.4.2. Позиціонування об'єктів довкілля за допомогою приймачів GPS24
1.4.3. Оновлення цифрових карт за допомогою даних ДЗЗ27
1.5. Про стан розробок у галузі державного моніторингу поверхневих вод29
1.5.1. Про стан та проблеми створення Всеукраїнської комп'ютеризованої системи державного моніторингу поверхневих вод29
1.5.2. Приклади відомих розробок у галузі створення комп'ютеризованих систем державного моніторингу поверхневих вод України33
1.6. Висновки36
2. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ ДЕРЖАВНОГО МОНІТОРИНГУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД40
2.1. Характеристика комп'ютерних баз даних та програмних систем управління ними40
2.1.1. Огляд моделей сучасних баз даних40
2.1.2. Нормалізація баз даних43
2.1.3. Огляд відомих реляційних СУБД45
2.1.4. Порівняльний аналіз відомих СУБД51
2.2. Інтегральний принцип роботи складових пакету програм Місгозой; Ойісе та його можливості у реалізації складних систем..-. .......................................,...,57
2.2.1. Основні складові пакету Microsoft Office та принципи і засоби їх інтеграції57
2.2.2. Можливості Місгозой Ассезз при роботі з базами даних59
2.2.3. Можливості УВА при роботі з базами даних60
2.2.4. Можливості інформаційно-аналітичної системи, що базується на використанні Microsoft Office61
2.3. Геоінформаційні технології та напрямки їх застосування в регіональних СДМПВ63
2.4. Аналіз сучасних універсальних геоінформаційних пакетів, придатних для реалізації комп'ютеризованих СДМПВ в Україні65
2.5. Програма-оболонка СДМПВ та вибір мови програмування для її реалізації74
2.6. ?еЬ-технології для реалізації регіональних СДМПВ76
2.7. Основи уніфікованої мови моделювання структури складних програмних систем UML78
2.7.1. Основні поняття UML78
2.7.2. Моделі варіантів використання80
2.7.3. Моделі класів81
2.7.4. Моделі послідовностей84
2.7.5. Програмні пакети для побудови ІЖЬ-моделей та поняття СА8Е-засобів84
2.8. Висновки85
3. ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ МОДЕЛІ ОБ'ЄКТІВ СДМПВ ТА ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЯ88
3.1. Поняття геоінформаційних моделей88
3.2. Геоінформаційні моделі річкових систем та їх ідентифікація90
3.2.1 . Поняття геоінформаційної моделі річкової системи90
3.2.2. Перший етап ідентифікації геоінформаційної моделі річкової системи — векторизація по растрових картах95
3.2.3. Другий етап ідентифікації геоінформаційної моделі річкової системи — забезпечення топологічної та Інформаційної єдності97
3.2.4. Уточнення реєстру річкових об'єктів у базі даних та на геоінформаційній карті98
3.3. Геоінформаційні моделі суб'єктів водокористування та їх ідентифікація99
3.3.1. Поняття геоінформаційної моделі суб'єкта водокористування99
3.3.2. Автоматизована ідентифікація . геоінформаційних моделей суб'єктів водокористування по формі державної звітності 2-ТП "Водгосп"101
3.3.3. Уточнення просторових даних про суб'єкти водокористування у базі екологічних даних102
3.4. Геоінформаційні моделі створів (пунктів) регулярних гідроекологічних спостережень та їх ідентифікація103
3.4.1. Поняття створа та пункта регулярних гідроекол огічних спостережень103
3.4.2. Побудова геоінформаційної моделі створа регулярних гідроекологічних спостережень103
3.4.3. Способи ідентифікації геоінформаційної моделі створу регулярних гідроекологічних спостережень105
3.4.4. Особливості формування ГІС-моделі створів епізодичних гідроекологічних спостережень106
3.5. Геоінформаційні моделі адміністративних та басейнових утворень регіону та їх ідентифікація106
3.5.1. Поняття геоінформаційних моделей адміністративних та басейнових утворень регіону106
3.5.2. Взаємозв'язок різного рівня адміністративних та басейнових утворень України110
3.5.3. Ідентифікація геоінформаційних моделей адміністра-тивних та басейнових утворень регіону з урахуванням їх ієрархії112
3.6. Цифрова модель рельєфу та її представлення в ГІС112
3.7. Застосування моделей геоданих СДМПВ для альтернативного оцінювання паспортних даних річок119
3.7.1. Альтернативний підхід до паспортизації річок по моделях геоданих119
3.7.2. Приклад альтернативного оцінювання паспортних даних річок по моделях геоданих120
3.7.3. Аналіз точності оцінювання та порівняння з результатами класичного підходу121
3.8. Висновки122
4. РОЗРОБКА МОДЕЛІ, ОПТИМАЛЬНОЇ НА МНОЖИНІ МОДЕЛЕЙ РЕГІОНАЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИХ СДМПВ125
4.1. Аналіз інформаційної ролі районних СДМПВ в обласних та їх можливостей у використанні комп'ютерних технологій125
4.2. Модель взаємодії систем державного моніторингу довкілля загальнодержавного, обласного та районного рівнів127
4.3. Поняття множин моделей СДМПВ та моделей, оптимальних на цих множинах130
4.4. Розробка геоінформаційної моделі СДМПВ у нотації UML130
4.4.1. Ключові класи геоінформаційної моделі СДМПВ130
4.4.2. Забезпечення гнучкості структури СДМПВ132
4.4.3. Побудова типової UML-моделі СДМПВ134
4.5. Побудова UML-моделі, оптимальної на множині моделей регіональних СДМПВ135
4.6. Комплекс вимог до практичної реалізації комп'ютеризованої СДМПВ, оптимальної на множині моделей регіональних систем державного моніторингу поверхневих вод138
4.7. Висновки140
5. ГЕОІНФОРМАЦІЙНА АНАЛІТИЧНА СДМПВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: МОДЕЛІ ТА ПРОГРАМИ142
5.1. Положення та структура СДМПВ Вінницької області143
5.2. Геоінформаційне забезпечення СДМПВ Вінницької області145
5.3. Схеми даних банку даних СДМПВ Вінницької області146
5.4. Система управління базою даних СДМПВ Вінницької області149
5.4.1. Реєстр водних об'єктів області149
5.4.2. Реєстр спецводокористувачів154
5.4.3. Інші реєстри та допоміжна інформація159
5.4.4. Дані гідроекологічних спостережень160
5.4.5. Засоби автоматизованого наповнення бази даних165
5.4.6. Аналітичні засоби бази даних167
5.5. Програма-оболонка СДМПВ Вінницької області175
5.5.1. Основні відомості175
5.5.2. Інформаційно-пошукові та аналітичні засоби програми-оболонки180
5.5.3. Засоби автоматизації ідентифікації геоінформаційної карти по відомостях із бази даних190
5.5.4. Побудова тематичних карт за даними моніторингу192
5.6. Висновки198
6. РОЗРОБКА МЕРЕЖНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ СДМПВ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З РАЙОННИМИ201
6.1. Принципи мережної СДМПВ для роботи із загально-відкритими, службовими та іншими даними201
6.2. Статичні та динамічні загальні і службові геодані СДМПВ204
6.3. Синтез моделі мережної СДМПВ за допомогою ЦМЬ205
6.3.1. Активні суб'єкти моделі і варіанти використання системи206
6.3.2. Розширений опис варіантів використання системи та потоки подій208
6.4. Забезпечення захищеності системи212
6.4.1. Захист від розкриття конфіденційних даних213
6.4.2. Захист від втрати або знищення даних213
6.4.3. Захист від несанкціонованого доступу і зміни даних214
6.4.4. Забезпечення уникнення відмов в обслуговуванні218
6.4.5. Забезпечення уникнення помилок програмного забезпечення218
6.5. Концепція програмної реалізації системи219
6.5.1. Протоколювання дій користувача системи з боку програми-клієнта221
6.5.2. Формування і передавання пакету даних з боку програми-клієнта223
6.5.3. Приймання і обробка пакету даних сервером224
6.5.4. Протоколювання дій користувача системи з боку сервера224
6.5.5. Формування і передавання пакету даних з боку сервера225
6.5.6. Приймання і обробка пакету даних програмою- клієнтом225
6.6. Wеb-інтерфейс доступу населення до узагальнених даних моніторингу вод з Internet-сайту СДМПВ225
6.7. Висновки238
7. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ОЦІНЮВАННЯ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РЕГІОНУ НА ОСНОВІ ДАНИХ СДМПВ239
7.1. Автоматизоване формування та картографування екологічної оцінки якості поверхневих вод за категоріями за чинними в Україні методиками по базі геоданих239
7.2. Використання геоданих для моделювання процесів поширення забруднюючих речовин у воді247
7.2.1. Постановка задач моделювання та математичний апарат для їх розв'язання247
7.2.2. Програма "ЕкоМонітор" для розв'язання задач моделювання процесів поширення забруднюючих речовину воді254
7.3. Використання геоданих для синтезу оптимальних законів управління якістю річкових вод260
7.3.1. Постановка задачі управління якістю річкових вод та математичний апарат для її розв'язання260
7.3.2. Програма "ЕкоКерування" для синтезу оптимальних законів управління якістю річкових вод269
7.3.3. Автоматизований імпорт геоданих із СДМПВ Вінницької області для формування моделі даних для розв'язання задачі управління якістю річкових вод273
7.4. Динамічна тривимірна параметрична візуалізація геоданих на основі технології OpenGL277
7.4.1. Постановка задачі динамічної тривимірної параметричної візуалізації геоданих277
7.4.2. Підхід до розв'язання задачі — технологія динамічної тривимірної параметричної візуалізації геоданих279
7.4.3. Програма "NetGL" для побудови багатовимірної кібернетичної моделі геоданих на основі технології 7.4.4. Кібернетична модель якісного стану вод у річковій системі287
7.4.5. Автоматизований імпорт геоданих із СДМПВ Вінницької області для формування багатовимірної кібернетичної моделі геоданих288
7.5. Висновки289
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ296
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету