«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з екології за такими напрямками: техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків, переробка та утилізація промислових і побутових відходів, моделювання і моніторинг довкілля, геоінформаційні системи і технології, проблеми загальної екології та захисту біосфери, агроекологія та радіоекологія, прилади та методи контролю речовин, матеріалів, виробів і навколишнього середовища, інженерні шляхи вирішення екологічних проблем України, альтернативні (відновлювальні) джерела енергії, екологія людини, хімія довкілля та екотоксикологія, соціально-економічні проблеми сталого розвитку, екологічна освіта, виховання і культура.

Видавництво Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця

Рiк видання 2006

Сторiнок 186

УДК 504+502 П27

ISBN 966-641-207-1

Перший Всеукраїнський з'їзд екологів. (ЕCOLOGY-2006). Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 4-7 жовтня 2006 року.
   

Змiст

1. Голубець М. А. Екологія: суть, структура, наукові проблеми, прикладні завдання 3
2. Петрук В. Г., Васильківський І. В., Турчик П. М., Очкуров М. М., Ман-дзюк Г. С. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище станцій технічного обслуговування автомобілів6
3. Мокін В. Б., Присяжнюк О. М., Коновалюк Ю. М. Новий підхід до оптимі-зації спостережної мережі якості поверхневих вод за п'ятьма критеріями11
4. Клименко М. О., Хомич Н. Р., Сучасний екологічний стан навколишнього природного середовища міста Рівне та природоохоронні заходи щодо його покращення14
5. Адаменко О. М., Зоріна Н. О. Стратегія регіональної екологічної безпеки Івано-Франківської області18
6. Сафранов Т. А, Губанова Е. Р., Шанина Т. П., Кориневская В. Ю., Скрипник А. П. Управление качеством окружающей среды в контексте решения проблеми твердых бытовых отходов21
7. Петрук В. Г., Васильківський І. В., Кватернюк С. М., Турчик П. М., Писаренко Н. В. Розробка елемента системи пожежної сигналізації для охорони лісових ресурсів25
8. Боголюбов В. М., Юхимчук І. В. Системний аналіз методів управління поверхневим стоком сільськогосподарських територій29
9. Васечкін М. В., Сірик О. Г., Мозгова О. В. Екологічні проблеми вулиць і доріг Донбасу33
10. Ратушняк О. Г. Еколого-економічні аспекти запровадження ресурсозберігаючих технологій в будівництві36
11. Петрук В. Г., Резніченко О. В. Вибір методу утилізації накопичених запасів непридатних пестицидів в Україні40
12. Красінько В. О., Стабніков В. П. Розроблення залізомодифікованої біотех-нології очищення стічних вод харчових виробництв з одержанням біодобрив42
13. Статюха Г. О., Бойко Т. В., Бендюг В. І., Терплецький П. І. Використання індексних показників для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки46
14. Капочкін Б. Б., Доля В. Д. Атмосферні процеси як відображення гравітаційного поля та його мінливості50
15. Карпенко Ю. О. Заплава р. Десни як сполучна територія структурних елементів пропонованої екомережі чернігівської області54
16. Кузнецова Е. Ю., Сурова Н. А. Зкологические проблеми заготовки лекарст-венного сьірья в условиях Крьіма57
17. Постоєнко О. М., Сенчугова Н. А. Вірусна інфекція цукрових буряків як один із чинників екологічної нестабільності61
18. Роженко М. В. Вразливість хижих ссавців в українському Причорномор'ї та їх охорона64
19. Берлинский Н. А. Различньїе вариантьі трассьі судового хода Дунай-Черное море и их влияние на дельтовую зкосистему68
20. Голік Ю. С, Ілляш О. Е., Піддубний І. А., Мосейчук А. А. Регіональні екологічні проблеми Полтавщини та шляхи їх вирішення 72
21. Паламарюк М. В. Проблеми штучних джерел світла76
22. Погрібний В. Т., Липчук Л. В., Однороженко Л. Ф. Анальцим-сапонітові горизонти в родовищах магнієвих бентонітів Славута-Ізяславської площі як перспективні об'єкти мінеральних сорбентів багатоцільового використання79
23. Димань Т. М., Барановський М. М. Екотрофологія як міждисциплінарний холістичний підхід до вирішення проблем харчування людини83
24. Загоруйко Н. В., Панченко А. В. Оцінка репродуктивного здоров'я жінок Катеринопільського району як складова характеристики екологічного тиску на здоров'я населення86
25. Корсун С. Г. Екотоксикологічна ситуація в сучасному агро ландшафті90
26. Льісенко О. Б., Бухал А. В., Лысенко Л. В. Зависимость накопления тяже-лых изотонов углерода и водорода в биосистемах от техногенного загрязне-ния окружающей среды94
27. Полетаева Л. Н. Краткосрочный прогноз запыленности атмосфери в Одессе98
28. Слободянин М. С, Яновська Е. С, Затовський І. В., Марценюк О. Б., Да-дашев А. Д. Йонообмінні та адсорбційні властивості українських мінералів в умовах хімічного моделювання шлунково-кишкового тракту людини102
29. Мудрак О. В., Мудрак Г. В. Наукове обґрунтування доцільності створення регіонального ландшафтного парку " Дністер"106
30. Статюха Г. О., Рубежняк І. Г., Гроза О. В., Єкасьова О. В. Індикатори сталого розвитку міста та їх зв'язок з міжнародними оцінками (Е5І - 2005)111
31. Статюха Г. А., Бойко Т. В., Невелев А. М. Проблеми разработки индикато- ров устойчивого развития большого города115
32. Хвесик М. А., Степанюк Н. А. Проблеми раціонального природокористування в процесі забезпечення сталого розвитку в Україні119
33. Пасенко А. В., Зюман Б. В. Можливості використання відходів ТЕЦ для меліорації деградованих ґрунтів124
34. Волошина І. М., Пирог Т. П. Синтез мікробних поверхнево-активних речовин для очищення довкілля від нафти та нафтових забруднень127
35. Хом'як О. А. Проблеми утилізації, зберігання, переробки та використання відходів галузі тваринництва в Білоцерківському районі Київської області131
36. Ващук В. В., Нагурський О. А. Утилізація відходів споживання виробів з полістиролу у виробництві капсульованих мінеральних добрив135
37. Тхор І.І., Райський А.П., Петрук Р.В. Реагентна переробка та раціональне використання екологічно небезпечних сірковмісних пестицидних препаратів138
38. Петрук В.Г., Васильківський І.В., Кватернюк С.М., Турчик П.М., Тищенко О.О. Будівельно-акустичні засоби зниження транспортного шуму автомагістралей143
39. Поп Г. С, Бодачівська Л. Ю. Екологічно сприятливі джерела енергії, мастильні матеріали і поверхнево-активні речовини на базі рослинних олій149
40. Арістов М. В. Аерокосмічні методи моніторингу несприятливих та небезпечних геологічних процесів в урбогеосистемах (на прикладі міста Києва)153
41. Рибак В. В. Інформаційне забезпечення екологічного аудиту територій158
42. Кошляков О. Є., Диняк О. В. Вивчення процесу підтоплення території долин малих річок м. Києва із застосуванням геоінформаційних технологій162
43. Єсип В. П. Проблеми екологічного руху165
44. Приходченко А. А., Іванченко А. В. Екологічна психологія: проблеми та перспективи169
45. Кийко А. О., Хорняк М. М. Еколого-натуралістичні центри як дієвий засіб збереження біорізноманіття та виховання екологічної культури дітей173
46. Рудишин С. Д. Біологічний та хімічний зміст фахової підготовки еколога у вищій школі: проблеми і перспективи175
47. Козловская Т. Ф., Шмандий В. М. Естественно-философский подход к ре- шению проблем экологического риска179
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету