«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Новини видавництва

2016 05 18
Вийшов з друку 2-й випуск за 2016-й рік журналу «Вісник Вінницького політехнічного інституту»
переглянути...
2016 05 25
Вийшов з друку 1-й випуск за 2016 рік журналу «Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія»»
переглянути...
2016 01 27
Вийшли з друку «Sententiae». Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії № 2-2015(XXXIII).
переглянути...
2016 02 10
Вийшов з друку 2-й випуск, за 2015-й рік, науково-технічного збірника «Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві»
переглянути...
2016 03 14
Вийшов у світ 2-й випуск за 2015-й рік нового наукового журналу ВНТУ «Вісник машинобудування та транспорту»
переглянути...
2015 04 14
Вийшов у світ 2-й випуск за 2015-й рік журналу "Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї"
переглянути...
Підписано до друку монографії:
 • Грабко  В. В., Курочка  В. П. Методи і засоби контролю стану ізоляції та струму витоку тролейбуса
 • Петрук  Р. В., Петрук  Г. Д. Теоретичні та технологічні основи екологічно безпечних процесів відновлення вітчизняних фосфатів
 • Бортник Г. Г., Кичак В. М., Стальченко О. В. Аналого-цифрові тракти комп'ютерних систем з цифровим обробленням високочастотних сигналів
Вийшли з друку монографії:
Азаров О. Д., Біліченко Н. О., Захарченко С. М. Швидкодійні високоточні АЦП із перерозподілом заряду з ваговою надлишковістю, що самокалібруються
Азаров О. Д., Теплицький М. Ю., Біліченко Н. О. Швидкодійні двотактні підсилювачі постійного струму з балансним зворотним зв’язком
Демов О. Д. Оптимізація процесу впровадження компенсувальних установок в розподільних електричних мережах енергопостачальних компаній
Вийшли з друку підручники та посібники:
 • Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні / Ж. П. Дусанюк, В. В. Савуляк та ін.
 • Єпіфанова І. Ю. Фінансовий аналіз та звітність: збірник тестових завдань для СРС
 • Огородніков В. А., Федотов В. О., Кириця І. Ю. Теоретична механіка. Динаміка. Самостійна та індивідуальна робота студентів
 • Гаврілов Д. В., Осадчук О. В., Звягін О. С. Основи комп’ютерного проектування та моделювання РЕА. Ч. 1
 • Снігур А. В., Арсенюк І. Р., Колесник І. С. Основи роботи в INTERNET
переглянути...

ПРАВИЛА
оформлення рукописів монографій та їх видання у Вінницькому національному технічному університеті

1. Загальні положення

Монографія — це наукова праця, у якій ґрунтовно розглядаються результати досліджень одного питання або декількох пов'язаних між собою питань. Не менш ґрунтовно в монографії має узагальнюватися й аналізуватися література з досліджуваного питання.

Обсяг монографії не регламентується. Якщо в монографії наводяться результати чи твердження, опубліковані в раніше виданих роботах (у т. ч. автора чи співавторів цієї монографії), то посилання на ці роботи обов'язкове.

Кількість авторів не обмежується. Якщо авторів більше трьох, то вони не вказуються на обкладинці та титульній сторінці, а перелік авторів подається на звороті титульної сторінки та на останній сторінці (див. додатки Д, И, Л).

Крім того від будь-якого колективу авторів вибирається один представник (уповноважений), який наділяється правом працювати з редактором і приймати поточні та остаточні рішення. Це право фіксується на службовій сторінці (див. додаток В) підписами усіх авторів.

2. Порядок підготовки рукопису монографії до видання

 • попередньо робота має бути обов'язково включена в річний план надходження рукописів монографій у редакційно-видавничій раді (кімната 202 ГНК, телефон 24-10);
 • реєстрація рукопису та електронної версії монографії (кімната 204 ГНК, тел. 27-37);
 • отримання рішення Вченої ради університету про надання грифу «Монографія» та дозвіл видання монографії коштом ВНТУ;
 • редагування рукопису редактором та узгодження зауважень з автором або з уповноваженим колективом авторів;
 • виготовлення оригінал-макета монографії;
 • затвердження оригінал-макета автором або уповноваженим колективом авторів з обов’язковим підписом;
 • передача редактором видавництва оригінал-макета монографії в друкарню для виготовлення накладу.

3. Документи та матеріали, що подаються в редакцію

 1. Службова сторінка (див. додатки Б, В), з переліком авторів та назвою монографії, стандартним текстом відповідальності за цитування, фактичний та бібліографічний матеріал, формули, ілюстрації та таблиці.
  Для монографії, у якої більше одного автора, вказується також один з авторів, якого всі інші уповноважують працювати з редактором та приймати остаточні рішення (Додаток В).
  Ця сторінка підписується обов'язково усіма авторами.
 2. Роздрук повного тексту монографії в одному примірнику (на аркушах формату А4 з однієї сторони аркуша).
 3. CD (DVD) диск з електронною версією повного тексту монографії та файлом обкладинки.
  Електронна версія монографії має бути підготована в одному файлі згідно з зазначеними нижче вимогами.
  Обкладинка має бути:
  - файлом у форматі *. cdr,
  або
  - файлом у форматі *.doc з додатковими графічними файлами (див. далі 5. Вимоги до обкладинки).
 4. Витяг з протоколу засідання кафедри з клопотанням перед Вченою радою університету про надання рукопису грифа "Монографія" та про її видання за кошти університету.
 5. Дві рецензії докторів наук, які є фахівцями з питань, що розглядаються у монографії. Хоча б одна з рецензій має бути зовнішньою, тобто написана фахівцем, який є штатним співробітником установи чи організації, у якій не працює жоден із співавторів. Вимоги до рецензії див. у додатку А.

4. Структура монографії

 1. Титульна сторінка (приклад — додатки Г, Д).
 2. Зворот титульної сторінки з УДК, авторським шифр-кодом, бібліографічною карткою, місцем для ISBN та копірайтом — знаком авторського права (приклад — додатки Ж, И, К, Л);
 3. Зміст.
 4. Перелік умовних позначень та скорочень (якщо є необхідність).
 5. Основний текст, розбитий на розділи, підрозділи і т.ін.
 6. Висновки.
 7. Список літератури (приклади — додаток М).
 8. Додатки (якщо є).
 9. Заключна сторінка (вихідні та випускні дані) (приклад — додатки М, Н).
 10. Обкладинка (приклад — додатки П, Р).

  Оформлення (дизайн) обкладинки забезпечується автором. Подається окремим файлом (файлами).

  Примітки:
  • Авторський шифр-код та УДК слід отримати у відділі комплектації бібліотеки (кімната № 111, ГНК).
  • Звертайте увагу на оформлення каталожної картки на звороті титульної сторінки, зокрема, її обсяг не повинен перевищувати 16 рядків (див. додатки Ж, И, К, Л).
  • Міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN) надається монографії видавництвом.

  5. Вимоги до оформлення монографії

  Вимоги до тексту рукопису

  Для підготовки тексту рукопису застосовувати текстовий редактор MS WORD for WINDOWS. В разі використання версії WORD 2007 файл, що подається у видавництво, має бути збережений для версії XP.

  Текст рукопису слід готувати на сторінках формату A4 з такими берегами:

  правий, лівий, нижній — 30 мм, верхній — 25 мм.

  Відстань від краю листа до нижнього колонтитула з номером сторінки — 22 мм.

  Шрифт Тimes New Roman (Cyr), 14 пт, чорний. Міжрядковий інтервал 1,15—1,2. Як виняток, дозволяється на окремих сторінках, де потрібно підігнати текст, зменшити інтервал до 1,05. Абзацний відступ має становити 0,8 см (задається в параметрах абзацу).

  Терміни, поняття, положення, на які необхідно звернути увагу, слід виділяти курсивом або напівжирним шрифтом. Текст рукопису має легко сприйматися під час читання. Слід уникати суцільного тексту без абзаців, без виділення опорних термінів та положень. У кожному рядку має бути не менше 4 знаків.

   ов'язково повинні бути задані:
  • мова основного тексту монографії (Меню Сервіс --> Язык --> Выбрать язык...)
  • автоматичне проставлення переносів (Меню Сервіс --> Язык --> Расстановка переносов... Позначити пункт «Автоматическая расстановка переносов»), але не повинно бути більше 4 переносів підряд.
   Не допускається проставлення переносів з використанням знаку «-» (дефіс). В разі необхідності ручного проставляння окремих переносів використовуйте символ «м'якого переносу», який набирається одночасним натисненням клавіш Ctrl та «-» (дефіс).
  • автоматична перевірка орфографії.

  Текст повинен бути набраний з абзацними відступами 0,8 мм і розтягненний по ширині.

  Першою сторінкою монографії є титульний аркуш, другою — зворот титульної сторінки (Зразок — додатки Г, Д та Ж, И К Л ). Їх включають до загальної нумерації сторінок монографії, але номери не проставляють. На наступних сторінках номер сторінки проставляють на нижньому березі сторінки (з відстанню від краю листа 22 мм) по центру.

  Між розділовими знаками (кома, крапка, кома з крапкою) і попередніми словами не повинно бути пропусків. Пропусків не повинно бути також між лівою дужкою і наступним словом і правою дужкою та попереднім словом. У прізвищах з ініціалами між ініціалами та ініціалом і прізвищем обов'язково повинен бути рівно один пропуск (бажано нерозривний пропуск, набирається на клавіатурі одночасним натисненням клавіш Ctrl, Shift та Пропуск), наприклад, А. Петренко, Б. В. Семеренко.

  У тексті скрізь як лапки мають бути використані символи « та » (набираються на клавіатурі відповідно Alt + 0171 на цифровій клавіатурі та Alt + 0187).

  Як тире бажано використовувати символ (у Word набирається комбінацією клавіш Ctrl та - на цифровій клавіатурі). Можна також використати символ — (у Word комбінація клавіш Ctrl, Alt та - на цифровій клавіатурі). Але по всьому текстові монографії має бути один і той самий символ тире.

  Вимоги до оформлення формул, ілюстрацій та таблиць

  Всі формули повинні бути набрані в редакторі формул Equation або MathType, бути доступними для редагування.

  Розмір основного тексту формул повинен відповідати розміру основного тексту (14 pt для формату A4), розмір індексів (верхнього та нижнього) — 75 % (10,5 pt), індекс індексу — 55 % (8 pt).

  Формули без номера мають бути відцентровані. Для формул з номером бажано використовувати табуляцію, вирівнюючи номер формули по правому краю, а саму формулу по центру. Нумерацію формул слід задавати в тексті, а не в формульному редакторі. Між формулою, особливо великою, і попереднім та наступним рядками тексту бажано задавати відступ 4—6 pt (пунктів).

  Відповідальність за набрані формули покладається на авторів. Будь-які виправлення у формулах після створення оригінал-макета не виконуються, можливий лише вкладиш з переліком помічених помилок в кінці книжки. Тому автори повинні вичитати всі формули перед поданням рукопису до видавництва. На службовому аркуші є напис: «Усі формули перевірені і не потребують ніяких правок», про це свідчать підписи всіх авторів

  Всі ілюстрації мають бути вставлені в текст рукопису в потрібному місці. Схеми та рисунки, виконані безпосередньо в редакторі Word, повинні бути згруповані і доступні для зміни розміру. Схеми та рисунки, виконані у програмі MS Visio, можна вставляти як об'єкт (меню Вставка a Объект…). Як об'єкт можна також вставляти ілюстрації, виконані в Adobe Photoshop, CorelDraw та Corel Photopaint. Фотографії та рисунки (ілюстрації), виконані в інших програмах, бажано вставляти не через буфер обміну, а зберігати їх у графічних файлах (TIF, JPG з невеликим стисненням тощо) і вставляти їх через меню Вставка a Рисунок a Из файла.... Так само вставляються ілюстрації, отримані в результаті сканування.

  Таблиці розміщують відразу після абзацу з першим згадуванням про неї в тексті. Внутрішній текст таблиці, як правило, набирається на 2-3 pt меншим, ніж основний текст монографії.

  Дозволяється для великих таблиць повертати сторінку на 90° за годинниковою стрілкою.

  Рисунки та таблиці ні в якому разі не повинні виходити за межі текстової рамки (не виходити на береги).

  Підписи до рисунків, номери та заголовки таблиць потрібно оформлювати за зразками, поданими у додатку С.

  Вимоги до оформлення списку використаних джерел

  Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті або за абеткою.

   Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи:
  • ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги і правила складання";
  • ДСТУ 3582-97 "Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила";
  • ГОСТ 7.12-93 "Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила".

  Зразки оформлення бібліографічних посилань для різних видів джерел подано в додатку Т.

  Вимоги до оформлення обкладинки

  Макет обкладинки має бути виготовлений у графічному пакеті CorelDraw.

  Якщо макет обкладинки готується у редакторі WORD, то усі графічні об'єкти, які використані для оформлення обкладинки, подаються окремими файлами у форматі TIF (бажано) або JPG.

  З усіх питань щодо обкладинки, в т. ч. про використання інших програм, слід звертатися до видавництва (кімн. 114 ГНК).

  Увага!

  Текстові файли, подані без дотримання зазначених вимог, не приймаються і повертаються авторам на доробку. Така монографія не вважається прийнятою до роботи у видавництво і, відповідно, зсуваються усі терміни виходу монографіїї у світ.

  6. Оригінал-макет

  1. Якщо оригінал-макет монографії готує автор, потрібно виконати такі вимоги до друку оригінал-макета:
   • з файлу верстки монографії має бути отриманий PDF-файл високої (друкарської) якості з вкладеними усіма використаними у монографії шрифтами.
   • текст рукопису має бути надрукований з отриманого PDF-файла на лазерному принтері, на одному боці білого паперу формату А4.
   • насиченість букв і знаків має бути однаковою впродовж рядка, сторінки та всього рукопису.
   • роздрук рукопису, разом з PDF-файлом та *.doc-файлом, який містить титульну, зворот титульної та останню (з вихідними даними) сторінки, передається у видавництво редактору для подальшого друкування.
  2. Якщо оригінал-макет готує видавництво, то всі питання щодо правок у тексті вирішуються в процесі роботи з редактором. Після з'ясування всіх питань рукопис передається для верстки і отримання оригінал-макета, далі роздрукований його варіант передається автору (уповноваженому) на затвердження, підписується ним лише після згоди всіх авторів та подається до друкарні для виготовлення накладу. При цьому не можна вносити правки (додавати, вилучати слова чи речення) у текст, зміни у формули (крім випадків, коли помилки були допущені в процесі верстки). Якщо автори знаходять такі правки необхідними, вони виносяться у вкладений аркуш "Помічені помилки з вини авторів", який вклеюється після останнього аркуша книжки.

  7. Друкування накладу, розсилка та видача авторських примірників

  З переданого оригінал-макета здійснюється друкування та виготовлення книжок (як правило, накладом 100 примірників).

  Далі готовий наклад передається у відділ розповсюдження, де здійснюється обов'язкова розсилка та розсилка до навчальних закладів та установ (перелік розсилки узгоджується з автором чи уповноваженим).

  З надрукованого накладу автору (авторам) згідно з рішенням Вченої Ради видається 10 % примірників як авторська винагорода. Їх за актом передачі можна отримати в кімн. 114 ГНК щодня крім вихідних з 1100 до 1700.

  Додаткову інформацію щодо правил оформлення рукописів монографій, порядку їх реєстрації та видання можна отримати в кімнаті 204 ГНК, тел. 27-37.

  ДОДАТКИ

  Додаток А

  Вимоги до рецензії на монографію

  Рецензент може обрати свій план побудови рецензії, але вона повинна обов'язково містити кваліфікований, глибокий та різнобічний аналіз праці і відображати такі аспекти:

  1. Загальний аналіз праці щодо її наукового рівня.
  2. Місце рецензованого дослідження серед опублікованих раніше на ту саму тему: що нового в ньому, чим відрізняється від інших.
  3. Допущені автором неточності, помилки та шляхи їх усунення. Рецензент має право дати рекомендації щодо поліпшення рукопису.
  4. Інші вимоги, які рецензент вважає за необхідні.

  У разі негативної оцінки праці в цілому, рецензенту слід переконливо обґрунтовувати свої висновки.

  У заключній частині рецензії повинна бути чітка оцінка можливості і доцільності видання рукопису.

  Підпис рецензента має бути завірений печаткою установи, у якій він працює. Обов'язково вказуються науковий ступінь та посада рецензента.

  Додатки Б — Т

  Натисненням на літеру можна скачати відповідний додаток у форматі PDF

  Внизу знаходяться посилання на закачування усіх додатків одним файлом у форматі PDF та двома файлами у форматі редактора WORD for WINDOWS *.doc

  Б, В — зразок службової сторінки;
  Г, Д — приклади титульної сторінки;
  Ж, И, К, Л — приклади звороту титульної сторінки;
  М, Н — приклади прикінцевої сторінки (вихідні та випускні дані);
  П, Р — приклади макета обкладинки;
  С — приклади оформлення ілюстрацій та таблиць.
  Т — приклади оформлення списку літературних джерел;

  Усі додатки у форматі PDF (870 kb)


  Додатки Б — С у форматі MS WORD (210 kb)


  Додаток Т у форматі MS WORD (92 kb)

Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету