«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Азарова А. О.

У посібнику розглянуто фундаментальні засади управління персоналом, що посідає чільне місце у системі підготовки економістів нового покоління, спільно з іншими економічними дисциплінами формує нове економічне мислення майбутніх фахівців. Запропоновані у посібнику теоретичні засади та практичні аспекти дозволять студентам ефективно моделювати систему управління персоналом на підприємстві на основі сучасних методологічних підходів. Розкрито суттєві аспекти управління персоналом: методологію, систему, стратегічне управління персоналом, планування роботи з персоналом, управління розвитком та поведінкою персоналу організації і оцінювання результатів його діяльності, згідно навчальної програми дисципліни "Управління персоналом".

УДК 331.108.2 (075)       ББК 65.24 я 73 У 67       ISBN 978-966-641-601-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 2.10 M)  

  Ціна 30 грн. 00 коп.

У посібнику розглянуто фундаментальні засади економетричного моделювання, що посідає чільне місце у системі підготовки економістів нового покоління. Запропоновані авторами теоретичні засади та практичні економетричні аспекти дозволять студентам моделювати різноманітні аспекти господарської діяльності, засновуючись на сучасних методах системного та економетричного аналізу, а також комп’ютерних технологіях. Автори посібника показали перспективи застосування економетричного моделювання, що уможливлює отримання якісно нових результатів управління.

Посібник розроблено згідно з навчальною програмою МОНУ з дисципліни "Економетрія".

УДК 330.43(075)       ББК 65в6я73 E 40       ISBN 978-966-641-568-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.44 M)  

  Ціна 58 грн. 80 коп.

У монографії представлено теоретичне узагальнення та нове практичне вирішення проблеми низької мотивації праці персоналу на підприємстві, що полягає у побудові математичних моделей, методів оцінювання та управління мотиваційним процесом на підприємстві.

Рекомендовано для аспірантів, здобувачів, викладачів вузів та студен-тів економічних спеціальностей, підприємців та керівників.

УДК 519.866+331.101.3       ББК 22.18+65.24 А35       ISBN 978-966-641-564-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.29 M)  

  Ціна 36 грн. 00 коп.

Посібник містить основи концепції та методи інформатики, які реалізовані в сучасному програмному та апаратному забезпеченні комп’ютерів.

Основною метою даного посібника є формування у майбутніх менеджерів високого рівня інформаційної та комп’ютерної культури.

Посібник складено згідно з програмою МОНМС України з дисципліни ”Інформатика та комп’ютерна техніка” та структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра за напрямом підготовки 6.030601 - ”Менеджмент”.

УДК 373.167.1:004       ББК 32.97 А 35       ISBN 978-966-641-474-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.46 M)  

  Ціна 35 грн. 72 коп.

У монографії розглядаються питання побудови математичних моделей та методів оцінювання стратегічного потенціалу підприємства на базі апаратів нечіткої логіки і нейронних мереж, які дозволяють врахувати змінювані в часі множини кількісних, якісних параметрів; мінімізувати як грошові, так і часові витрати на цей процес; точно та якісно оцінювати стратегічний потенціал підприємства за умов динамічного розвитку ринкового середовища.

Рекомендовано для аспірантів, здобувачів, викладачів вузів та студентів економічних спеціальностей, підприємців та керівників.

УДК 519.876.2:658       ББК 32813:65.290-2 А 35       ISBN 978-966-641-472-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.35 M)  

  Ціна 25 грн. 97 коп.

В монографії розглядаються питання побудови математичних моделей та методів оцінки фінансового стану підприємства на базі математичних апаратів нечітких множин та порогових елементів, які дозволяють засобами ієрархічного підходу враховувати умови швидкоплинного зовнішнього та внутрішнього середовищ для суб’єктів господарювання різних галузей економіки. Отримані результати дають змогу покращити якість процесу оцінювання, значно спростити та знизити його собівартість.

УДК 519.866: 658.14/.17       ББК 65.050.03 А 35       ISBN 978-966-641-363-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.64 M)  

  Ціна 46 грн. 30 коп.

У монографії проаналізовано сучасні математичні моделі ризи-кових ситуацій, для прийняття рішень в яких використовуються системи підтримки прийняття рішень (СППР). На основі структурної моделі багаторівневої СППР розроблені математичні моделі і алгоритми, що формалізують процес прийняття рішень для розв'язання задач банківського кредитування та інвестування. Розроблена модель оцінювання інвестиційної привабливості промислових підприємств, яка враховує як кількісні, так і якісні параметри, що характеризують їх фінансово-господарську діяльність. Розрахована на наукових, інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями розробки і впровадження сучасних інформаційних технологій, а також на аспірантів та студентів вузів III-IV рівня акредитації.
УДК 519.8.816+330.131.700       ISBN 966-641-058-3

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.