«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Лисенко Г. Л.

В навчальному посібнику розглядаються роль і значення розрахунків аварійних режимів для надійного електропостачання народного господарства.

Розкриваються методологія і короткі теоретичні відомості техніки розробки математичних моделей перехідних процесів при розрахунках аварійних режимів в системах електропостачання. Викладена технологія використання чисельних методів і програмного забезпечення при розрахунках аварійних режимів.

Посібник призначений для студентів електроенергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів І – ІV рівня акредитації.

УДК 621.311(075)       ББК 31.27я73 А18       ISBN 978-966-641-645-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.69 M)  

  Ціна 53 грн. 55 коп.

У навчальному посібнику з сучасних позицій подані матеріали щодо актуальних новітніх досягнень в створенні бази знань людства. На прикладах архітектури та структурної організації автоматизованих геоінформаційних систем, нейромережевих структур, нанотехнологій, фотонно-кристалічних пристроїв показані перспективи подальшого розвитку оптико-електронних інформаційно-енергетичних технологій.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей «Лазерна та оптоелектронна техніка» і може бути рекомендований для інших профілів з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи».

УДК [621.382+621.383]075       ББК 32.844.1+32.854]я73 Н34       ISBN 978-966-641-644-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 1.02 M)  

  Ціна 68 грн. 30 коп.

В монографії розглядаються питання підвищення швидкодії спеціалізованих обчислювачів за рахунок використання паралельного введення-виведення і паралельної обробки інформації, поданої у матричному вигляді на основі оптоелектронних напівпровідникових транспарантів. Отримані в монографії результати в сукупності дають можливість вирішити проблему

розробки та дослідження спеціалізованих обчислювачів з використанням оптоелектронних напівпровідникових транспарантів, які дозволяють виконувати матричні операції з великорозмірними масивами даних із високою швидкодією.

УДК 621.383.9       ББК 32.854 Л63       ISBN 978-966-641-629-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.65 M)  

  Ціна 39 грн. 50 коп.

Розглянуто сучасний стан розвитку технологій поляриметрії біологічних об’єктів і тканин. Здійснено теоретичні дослідження методів і засобів лазерної відеополяриметрії, аналіз поляризаційних властивостей дослідних зразків біотканин. Запропоновано метод візуалізації структурних неоднорідностей біотканин на основі аналізу розподілів параметрів анізотропії та ступеня поляризації, що їх отримують з елементів головного мінору 3x3 растрової матриці Мюллера зразка, у площині кадру. Розроблено швидкодійну двохвилеву систему лазерної відеополяриметрії біотканин “око-процесорного” типу для автоматизованого контролю вказаних параметрів.

УДК 681.74:535.56       ББК 32.86-01:22.343 Т81       ISBN 978-966-641-399-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.72 M)  

  Ціна 26 грн. 85 коп.

Розглядаються принципи побудови динамічних оптичних оперативних запам’ятовувальних пристроїв на волоконно-оптичних лініях зв’язку (ВОЛЗ) та організації структур систем оптичної пам’яті. Розроблено способи адресації та розміщення інформації в пам’яті на ВОЛЗ. Наводяться способи представлення інформаційних блоків, способи відображення логічних адрес інформаційних блоків на фізичні адреси динамічних оптичних оперативних запам’ятовувальних пристроїв на ВОЛЗ і запропоновано особливості їх застосування при проектуванні нових типів оптоелектронних приладів та систем.

УДК 004.33:681.7       ББК 32.973.2 Ц 71       ISBN 978-966-641-328-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.42 M)  


В монографії розроблено принципи організації оптико-електронних (ОЕ) паралельно-ієрархічних (ПІ) логіко-часових структур для розробки образного відео-комп’ютера око-процесорного типу в контексті сучасної методології штучного інтелекту. Сукупність наведених у монографії результатів має теоретичне та прикладне значення, що полягає у розвитку ОЕ перетворювачів інформації, ПІ мереж, архітектури ОЕ, асоціативних, систолічних процесорів для паралельної реєстрації, розпізнавання багатовимірних перетворень та паралельної обробки інформації при розпізнаванні образів. На основі застосування розроблених структур образного відео-комп’ютера око-процесорного типу розроблено методи, моделі, алгоритми, програмне та апаратне забезпечення для ефективної обробки зображень та розпізнавання образів.

УДК 681.324:621.383.8:007 О 23       ISBN 978-966-641-261-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.27 M)  


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.