«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Іскович-Лотоцький Р. Д.

У підручнику розглядається історія інженерної діяльності людства від епохи неоліту до теперішнього часу, в тому числі, історія природничонаукових відкриттів, створення та удосконалення найважливіших пристроїв та технологій. Вивчається розвиток таких основних галузей і напрямків, як енергетика, машинобудування, транспорт, теплові двигуни, військова техніка. Визначається внесок у науку та технічний прогрес окремих вчених, інженерів, конструкторів та винахідників.

УДК 62 (075)       ББК 30я73 І 86       ISBN 978-966-641-633-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 1.55 M)  

  Ціна 36 грн. 85 коп.

В монографії розглядаються питання щодо створення гідроімпульсного приводу установки для віброабразивної обробки деталей складної конфігурації, що дозволяє підвищити продуктивність процесу обробки таких деталей за рахунок накладання зовнішнього складнопросторового вібронавантаження. Описано проведені експериментальні дослідження процесів в системі приводу запропонованої установки в широких діапазонах зміни режимів роботи на основі яких визначені конструктивні параметри, які забезпечують стійку роботу приводу та встановлено раціональний режим обробки деталей складної конфігурації.

УДК 62-822       ББК 34.447 І-86       ISBN 978-966-641-579-3

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.72 M)  

  Ціна 37 грн. 20 коп.

Розглянуто розв’язання задачі підвищення ефективності технологічних процесів переробки вторинних продуктів харчових переробних виробництв на основі результатів досліджень різних способів їх механічного зневоднення та розробки нового гідроімпульсного приводу для відповідного обладнання. Показано більш високу технологічну ефективність використання вібраційного способу механічного зневоднення та запропоновано нову конструктивну схему генератора імпульсів тиску для його реалізації. Наведено дослідження математичної моделі гідроімпульсного приводу обладнання та розроблено методику розрахунку його електромеханічної системи.

УДК 62.822:664       ББК 34.447 І-86       ISBN 978-966-641-523-6

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.95 M)  

  Ціна 14 грн. 40 коп.

В монографії розглядаються питання використання вібрацій і ударів та визначено переваги і недоліки існуючих типів віброприводів, що можуть бути використані для підвищення ефективності процесів розвантаження транспортних засобів, а також наведено теоретичне і експериментальне дослідження динаміки робочого циклу гідравлічного віброударного привода для розвантаження транспортних засобів.

УДК 629.114.42       ББК 39.335.4 І-86       ISBN 978-966-641-466-6

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.46 M)  

  Ціна 25 грн. 48 коп.

В монографії наведено результати аналізу, дослідження, проектування та впровадження у виробництво вібраційних та віброударних процесів і машин у ливарному виробництві. Проаналізовано методи ущільнення формувальних сумішей, характеристик вібропресових формувальних машин, розглянуто основні типи віброзбуджувачів формувальних машин та напрямки створення нових вібропресових формувальних машин з гідроприводом.

Для науковців, фахівців з вібротехнологій, викладачів, аспірантів, студентів.

УДК 621.744.47 B 52       ISBN 978-966-641-233-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.72 M)  


В монографії розв'язуються задачі розробки процесів фор-моутворення заготовок з неметалевих порошкових матеріалів та машин для їх реалізації. Доводиться, що найбільш ефективним способом формоутворення таких заготовок є віброударне пресування на інерційних вібропрес-молотах з гідроімпульсним приводом, розглядаються питання його дослідження та проектування, основні напрямки розвитку для використання у різних галузях виробництва.

Для науковців, фахівців з вібротехнологій, викладачів, ас-пірантів, студентів.

УДК 621.979:621.768.4.06 І86       ISBN 966-641-178-4

Змiст


В монографії розробляються вібропресове обладнання з гідроімпульсним приводом для багатокомпонентного наванта-ження порошкових заготовок, технології та обладнання для віб-раційного розкочування кільцевих виробів, очищення труб, ви-пробовувань деталей та вузлів машин, формоутворення ливар-них форм та сумішей, забивання паль, ущільнення ґрунтів, зне-воднення відходів харчових виробництв, виконання завантажу-вально-розвантажувальних робіт, транспортування.

Для науковців, фахівців з вібротехнологій, викладачів, ас-пірантів, студентів.

УДК 621.979:621.768.4.06 І86       ISBN 966-641-162-8

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.