«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Юхимчук С. В.

В монографії розглядаються питанням створення нової інформаційної технології автоматизації управління гасінням пожеж в рухомому складі залізниці. Розроблено моделі оцінювання обстановки і вироблення рішення на ліквідацію наслідків аварій, пов'язаних з деякими небезпечними вантажами, а також моделі оцінювання результативності дій пожежних підрозділів щодо ліквідації таких аварій. Запропоновано алгоритм роботи системи підтримки прийняття рішень керівниками ліквідації аварій, що супроводжуються пожежами.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються питанням розроблення і впровадження сучасних інформаційних технологій, а також аспірантів та студентів вузів ІІІ-IV рівнів акредитації.

УДК 681.2.001.5:656.2:658.012.011.56:656.614.84 Ю 94       ISBN 978-966-641-235-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.38 M)  


У монографії описані методи дослідження поведінки нелінійних нестаціонарних систем при спільному впливі на них неконтрольованих параметричних збурень і випадкових завад.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням систем керування, а також аспірантів і студентів старших курсів технічних вузів.

УДК 681.5.01.012 Ю94       ISBN 966-641-181-4

Змiст


У монографії проаналізовано сучасні математичні моделі ризи-кових ситуацій, для прийняття рішень в яких використовуються системи підтримки прийняття рішень (СППР). На основі структурної моделі багаторівневої СППР розроблені математичні моделі і алгоритми, що формалізують процес прийняття рішень для розв'язання задач банківського кредитування та інвестування. Розроблена модель оцінювання інвестиційної привабливості промислових підприємств, яка враховує як кількісні, так і якісні параметри, що характеризують їх фінансово-господарську діяльність. Розрахована на наукових, інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями розробки і впровадження сучасних інформаційних технологій, а також на аспірантів та студентів вузів III-IV рівня акредитації.
УДК 519.8.816+330.131.700       ISBN 966-641-058-3

Змiст


У монографії проаналізовано сучасні методи діагностування цифрових пристроїв з точки зору їх ефективності та можливості внесення вторинних дефектів. На основі розробленої моделі теплофізичних процесів при тестовому покомпонентному діагностуванні цифрових пристроїв запропоновано методику автоматизованого пошуку умов їх бездефектного діагностування. Розглянуто питання декомпозиційного подання цифрових пристроїв. Запропоновано стратегії формування їх компонентних структур як на основі структур лямбда-розбиття, так і в умовах конструктивних обмежень. Розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями технічної діагностики цифрових пристроїв, а також на аспірантів та студентів вузів III-IV рівня акредитації.
УДК 681.31       ISBN 966-641-021-4

Змiст


У монографії наводяться нові математичні моделі робастної стійкості та чутливості нелінійних систем, які використовуються під час контролю ряду технологічних параметрів в електромеханіці, машинобудуванні, електроенергетиці. Запропоновані моделі базуються на описі поведінки нелінійних систем із змінними параметрами у просторі приростів параметрів та на Фур'є-інтегральному методі ідентифікації. Наводяться приклади використання запропонованих моделей для розв'язання практичних задач та функціональні схеми пристроїв, що автоматизують розв'язання задач оцінки стійкості.

Розрахована на наукових та інженерно-техниічних працівників, які займаються проектуванням систем контролю, а також на аспірантів та студентів вузів III-IV рівня акредитації.

УДК 681.5.03.037 + 681.5.01.012       ISBN 966-7199-62-2

Змiст


В монографии описаны математические модели, которые уже используются для оценки устойчивости нелинейных нестационарных систем, так и новые, разработанные автором. Для научных и инженерно-технических работников, занимающихся проектированием систем управления, а также аспирантов и студентов старших курсов технических вузов. Печатается по решению Ученого совета Винницкого государственного технического университета Министерства образования Украины.
УДК 681.5.03.037.8 + 681.5.01.012       ISBN 966-7199-07-Х

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.