«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Квєтний Р. Н.

Навчальний посібник присвячений теоретичним та практичним аспектам дослідження мікроконтролерів з наднизьким енергоспоживанням сімейства MSP430x2xx компанії Texas Instruments.

У теоретичній частині розглянуто периферійні модулі, реалізовані в мікроконтролерах сімейства, система переривань та режими роботи. Практична частина присвячена програмуванню мікроконтролера MSP430F2013 на базі пристрою eZ430-F2013 мовою С/С++ у середовищах розробки Code Composer Essential та IAR Embedded Workbench. Навчальний посібник призначений для студентів напряму підготовки «Системна інженерія».

УДК 004.3(075)       ББК 32.973-04 я 73 М91       ISBN 978-966-641-634-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.95 M)  

  Ціна 17 грн. 65 коп.

Розглянуто інформаційну технологію підтримки прийняття рішень в умовах багатокритеріальності із врахуванням результатів моделювання та прогнозування часових рядів з подвійною довгою пам’яттю. Шляхом модифікації структури вдосконалено математичні моделі часових рядів з подвійною довгою пам’яттю, що дало змогу підвищити адекватність моделей і таким чином зменшити похибку прогнозування рядів з подвійною довгою пам’яттю. Розроблено нечіткий класифікатор виду часового ряду та інформаційну систему підтримки прийняття рішень в умовах багатокритеріальності, показано її використання у різних прикладних областях.

УДК 004.942       ББК 32.81 І-74       ISBN 978-966-641-449-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.32 M)  

  Ціна 22 грн. 78 коп.

В монографії розглянуто проблеми фільтрації текстурованих зображень з метою класифікації типу текстур та виявлення неоднорідностей. Показано, що гармонічні ряди на основі власних коливань сигналу текстури забезпечують оптимальне за числом параметрів представлення текстур. Запропоновано метод фільтрації текстурованого фону зображення на основі моделі інверсного резонансного фільтра. Розглянуто питання оптимізації фільтрації в спектральній області, що дозволяє зменшити обсяг операцій в чотири та більше разів. Розроблено програмне забезпечення для фільтрації різних типів текстур.

УДК 004.932       ББК 32.973.26-018.2 К32       ISBN 978-966-641-401-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.34 M)  

  Ціна 18 грн. 72 коп.

В монографії розглядаються теоретичні засади і практичні аспекти реалізації методів передавання інформації.

Призначена для магістрів, аспірантів та наукових працівників технічного напрямку.

УДК 621.3       ББК 32.811я73 К 70       ISBN 978-966-641-372-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.39 M)  

  Ціна 56 грн. 85 коп.

У монографії розроблено методи та алгоритми шифрування на основі високонелінійних булевих функцій та кодів з максимальною відстанню. Основу монографії склали результати досліджень в рамках кандидатської дисертації О. М. Бевза, що були виконані на кафедрі автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки Вінницького національного технічного університету за участю та під керівництвом доктора технічних наук, професора Р. Н. Квєтного.

УДК 681.3.06       ББК 22.19 Б 32       ISBN 978-966-641-340-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.43 M)  

  Ціна договірна

В монографії розглядається проблема оцінки параметрів якості зв’язку в телекомунікаційних системах та розроблена методологія комплексної оцінки якості зв’язку в телекомунікаційних мережах загального призначення.

Книга розрахована на вчених в галузі телекомунікацій, аспірантів, студентів і фахівців різного рівня підготовки.

УДК 681.51 М 54       ISBN 978-966-641-326-3

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.45 M)  


В монографії розглядається підхід до моделювання інформаційно-вимірювальних систем в умовах невизначеності з використанням методів інтервального аналізу.

Книга розрахована на вчених в галузі телекомунікацій, аспірантів, студентів і фахівців різного рівня підготовки.

УДК УДК 519.876.5 К 32       ISBN 978-966-641-299-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.38 M)  


Монографія присвячена проблемі контролю та моніторингу цифрових телекомунікаційних мереж, розробці єдиної методології створення інформаційно-вимірювальних систем для контролю та моніторингу цифрових телекомунікаційних мереж зі спільнока-нальною сигналізацією №7 з підвищеною надійністю, що задана надто високими вимогами до надійності мережі спільноканальної сигналізації №7.

Книга розрахована на вчених в галузі телекомунікацій, аспі-рантів, студентів і фахівців різного рівня підготовки.

УДК 681.5.017:621.395 М 54       ISBN 966-641-199-7

Змiст


Монографія присвячена розгляду принципів побудови засобів передавання інформації з адаптацією до параметрів каналу.

Призначена для студентів, що вивчають курс "Основи техніки передавання аналогової і дискретної інформації" та аналогічні, інженерів, магістрів, науковців.

УДК 621.3 К75       ISBN 966-641-151-2

Змiст


Квєтний Р. Н., Кострова К. Ю., Богач І. В. Інтерполяція самоподібними множинами. Монографія - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 100 с.

В монографії розгянуто теоретичні основи методу самоподібних перетворень, запропоновано нові підходи щодо його розвитку та нові способи та алгоритми практичної реалізації. метод самоподібних перетворень поширено на тривимірний простір та запропоновано модифікації моделей класичних методів інтерполяції для функції двох змінних.

УДК 519.65.652 К32       ISBN 966-641-149-0

Змiст


Сторiнки 1 2  
Перейти на сторінку  
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.