«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Кухарчук В. В.

В монографії запропоновано розвиток теорії динамічних (електромеханічних) аналогій, де вперше розкрито принцип та закономірності топологічної будови узагальнених електричних кіл з довільним числом ступенів вільності, тотожних рівнянням Лагранжа-Максвела та Лагранжа ІІ роду, які здатні слугувати узагальненими електричними аналогами для неперервних у часі динамічних систем із зосередженими параметрами однорідної або змішаної фізичної природи. На цій основі досліджено та розв’язано низку проблемних задач в теорії контролю моменту інерції. Для науковців та технічних фахівців зазначених напрямків.

УДК 621.317.39:531.7       ББК 31.221.9:22.2 В26       ISBN 978-966-641-616-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 2.32 M)  

  Ціна 41 грн. 20 коп.

В монографії розглянуто нові підходи до діагностування та прогнозування дефектів гідроагрегатів. Вони полягають в тому, що, виходячи з суттєвої нестаціонарності віброакустичних сигналів, для їх спектрального аналізу застосовують дискретне вейвлет-перетворення і отримують тривимірний амплітудно-частотно-часовий спектр. Для діагностування і прогнозування дефектів на основі отриманого спектра формується штучна нейроподібна мережа.

УДК 681.518.3:621.311.214       ББК 32.965:31.56 М77       ISBN 978-966-641-573-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.37 M)  

  Ціна 39 грн. 20 коп.

В монографії розглядаються принципи побудови апаратного, програмного і метрологічного забезпечення комп’ютеризованих систем обліку електричної енергії, а також зроблено спробу теоретичного узагальнення фізичної природи та математичного змісту похибок суто цифрових вимірювань, що пов`язані із застосуванням мікропроцесорної техніки. Запропоновано нові методи корекції похибок цифрових вимірювань електричних величин при автоматизованому обліку електричної енергії.

УДК 681.518.3       ББК 38.965 К97       ISBN 978-966-641-503-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.41 M)  

  Ціна 23 грн. 70 коп.

В підручнику наведено основні поняття метрології, сучасні підходи до оцінювання результатів вимірювань, метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, подано принципи побудови електромеханічних, електронних, цифрових і мікропроцесорних засобів вимірювань, інформаційно-вимірювальних систем, розглянуто засоби і способи вимірювання електричних, магнітних та неелектричних величин. Підручник відповідає навчальним програмам дисциплін «Основи метрології та електровимірювальна техніка», «Основи метрології та електричних вимірювань», «Інформаційно-вимірювальні системи в електромеханіці», «Контрольно-вимірювальні системи в електроенергетиці» і призначений для студентів напряму підготовки 0507 «Електротехніка та електромеханіка».

УДК 389.001       ББК 32.85 О75       ISBN 978-966-641-455-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.36 M)  

  Ціна 78 грн. 19 коп.

В монографії розв’язано задачу підвищення швидкодії вимірювального контролю кутових положень, а також статичного та пускового моменту крокових двигунів шляхом автоматизації вимірювальної процедури цих параметрів під час перехідного процесу об’єкта контролю. Для цього вдосконалено математичну модель чотирифазного крокового двигуна та його пускових характеристик, яка враховує низькочастотні провали моменту і явище змінення активного опору обмоток в результаті нагрівання. Це дозволило розробити нові методи вимірювального контролю кутових положень та пускових характеристик, що підвищують швидкодію більш як у 10 разів.

УДК 621.3.08       ББК 31.221 К96       ISBN 978-966-641-447-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.42 M)  

  Ціна 25 грн. 52 коп.

У підручнику викладено теорію електричних і магнітних кіл, де розглянуто перехідні процеси в лінійних колах із зосередженими та розподіленими параметрами, синтез лінійних кіл, нелінійні електричні й магнітні кола за усталених і динамічних режимів роботи та наведено велику кількість прикладів теоретичного і практичного спрямування. Матеріал подано в обсязі, необхідному для проведення теоретичних і технічних розрахунків із застосуванням сучасного програмного забезпечення. Підручник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.

УДК 621.3(075)       ББК 31.211я73 Т33       ISBN 978-966-641-446-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.62 M)  

  Ціна 61 грн. 61 коп.

В підручнику викладено теорію лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами і наведено велику кількість прикладів теоретичного та практичного спрямування, які зустрічаються в електроенергетиці, електромеханіці, радіотехніці тощо. Матеріал подано в обсязі, необхідному для проведення теоретичних та технічних розрахунків із застосуванням сучасного програмного забезпечення. Книга розрахована на студентів, аспірантів та викладачів електротехнічних, електроенергетичних та електромеханічних спеціальностей.

УДК 621.3(075)       ББК 31.211я73 Т33       ISBN 978-966-641-438-3

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.45 M)  

  Ціна 49 грн. 51 коп.

Монографія містить елементи теорії вимірювального контролю таких параметрів обертального руху як кутове положення, кутова швидкість та биття. Пропонуються нові математичні моделі вимірювального перетворення параметрів обертального руху в значення струму на виході позиційно-чутливого елемента і описано ці фізичні процеси системою диференціальних рівнянь, яка враховує динамічні властивості засобу контролю. Застосування розроблених засобів контролю дозволяє розширити діапазон вимірювань інформативних параметрів та підвищити вірогідність контролю.

Монографія розрахована на інженерів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі експериментальної інформатики.

УДК 681.518.3.08 Ю 24       ISBN 978-966-641-323-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.42 M)  


Монографія містить елементи теорії вимірювання динамічних характеристик електричних машин в досліді короткого замикання. Пропонуються нові математичні моделі вимірювального перетворен-ня залежностей пускового моменту від кута повороту ротора елект-ричного двигуна та мінімального пускового моменту від напруги жи-влення. Запропоновані моделі та нові підходи є теоретичним підґрун-тям для побудови автоматизованих засобів контролю.

Монографія розрахована на інженерів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі експеримен-тальної інформатики.

УДК 621.317.39:531.7 К59       ISBN 966-641-124-5

Змiст


Монофафія містить елементи теорії контролю динамічних параметрів електричних машин в дослідах холостого ходу та короткого замикання. Пропонуються нові математичні моделі вимірювального перетворення залежності пускового моменту в функції кутового положення ротора та напруги живлення, кутової швидкості, моменту інерції ротора і динамічного моменту, які є теоретичними основами проектування мікропроцесорних засобів контролю з покращеними метрологічними характеристиками. Монографія розрахована на інженерів, аспірантів та студентів, що спеціалізуються в даній галузі вимірювальної техніки.
УДК 621.3:658.562       ISBN 966-7199-29-0

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.