«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Ткачук Л. М.

В монографії здійснено аналіз організаційно-економічних факторів управління якістю у сучасному підприємництві. Уза-гальнено теоретико-методологічні і прикладні аспекти даної проблеми. На прикладі підприємств різних галузей промисло-вості досліджено ефективність управління якістю за умов по-глиблення ринкових відносин. Обґрунтовано концептуальні положення, а також напрями і шляхи зростання якості на під-приємствах України.

Для науковців, спеціалістів народного господарства, ви-кладачів, аспірантів, студентів.

УДК 65.012.32:658.114.3 М80       ISBN 966-641-152-0

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.