«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Нашi видання

В монографії представлено методи контролю складових електромеханічної системи гальмування, структурні схеми пристроїв, які реалізують запропоновані методи. Проведено комп’ютерне моделювання роботи запропонованих методів. Здійснено мікропроцесорні реалізації пристроїв контролю на основі запропонованих структурних схем.

Розрахована на інженерно-технічних працівників електротранспортних компаній, студентів та аспірантів вузів, котрі спеціалізуються в галузі розробки систем контролю електротехнічних комплексів.

УДК 681.518.52:629.4       ББК 32.965:392 Г75       ISBN 978-966-641-618-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.66 M)  

  Ціна 34 грн. 90 коп.

В монографії розглянуті питання отримання присадок до олив та інгібіторів корозії з непридатних пестицидних препаратів. Встановлені оптимальні технологічні параметри реагентного вилучення діючих речовин з пестицидних препаратів класу хлорвмісних алкіл-, арил(гетарил)карбонових кислот. Комплексоутворенням виділених речовин з деякими 3d-металами отримані відповідні метал-хелати як потенційні присадки до індустріальних олив та інгібітори кислотної корозії сталі. Встановлені закономірності між будовою синтезованих сполук та їх протизношувальними і антифрикційними властивостями в індустріальних оливах і захисними властивостями в кислому середовищі.

УДК [66.09 : 621.89.099] + 547.583.1 + 502.37       ББК 35.100:35.33+35.514.307 Г68       ISBN 978-966-641-617-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.63 M)  

  Ціна 37 грн. 15 коп.

В монографії запропоновано розвиток теорії динамічних (електромеханічних) аналогій, де вперше розкрито принцип та закономірності топологічної будови узагальнених електричних кіл з довільним числом ступенів вільності, тотожних рівнянням Лагранжа-Максвела та Лагранжа ІІ роду, які здатні слугувати узагальненими електричними аналогами для неперервних у часі динамічних систем із зосередженими параметрами однорідної або змішаної фізичної природи. На цій основі досліджено та розв’язано низку проблемних задач в теорії контролю моменту інерції. Для науковців та технічних фахівців зазначених напрямків.

УДК 621.317.39:531.7       ББК 31.221.9:22.2 В26       ISBN 978-966-641-616-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 2.32 M)  

  Ціна 41 грн. 20 коп.

В монографії розглянуто технологічний процес влаштування штукатурного покриття тонким шаром. Подано загальний аналіз сучасного стану організаційного та технічного рівня виробництва штукатурних робіт. Розроблено ефективний штукатурний розчин на тонкомеленому карбонатному наповнювачі. Досліджено та встановлено оптимальні параметри технологічного процесу. Визначено та обґрунтовано номенклатуру необхідних засобів механізації. Запропоновано перспективні напрямки досліджень в галузі опоряджувальних робіт.

УДК 693.6       ББК 38.639.1 К95       ISBN 978-966-641-615-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.99 M)  

  Ціна 33 грн. 00 коп.

Навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням». Система тестів дає можливість перевірити й оцінити рівень засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу за програмою в цілому, сформованість навичок оволодіння лексичним і граматичним матеріалом при складанні ділових паперів різного характеру.

УДК 811.161.2(075)       ББК 81.2(4Укр)я73 А35       ISBN 978-966-641-612-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.79 M)  

  Ціна 39 грн. 25 коп.

В монографії викладені результати наукових досліджень, присвячених синтезу математичних моделей для прогнозування нестаціонарних процесів надходження грошових коштів від платних послуг вищих навчальних закладів, в основу яких покладені моделі авторегресії – проінтегрованого ковзного середнього, та ідентифікації математичних моделей для управління цими процесами, синтезованих з використанням теорії лінгвістичної змінної та нечітких баз знань.

УДК 519.866:378.142       ББК 22.18:74.68 Г65       ISBN 978-966-641-611-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 2.95 M)  

  Ціна 40 грн. 85 коп.

В навчальному посібнику розглянуто короткий огляд історії виникнення та розвитку зварювання як окремого самостійного методу створення нероз’ємних з’єднань машин і конструкцій. Описано та зроблено порівняльні характеристики видів зварювання, суміжних з ними технологій відновлення деталей і конструкцій.

Посібник розрахований для студентів технічних спеціальностей.

УДК 621.791(075)       ББК 30.616я73 С13       ISBN 978-966-641-610-3

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 1.58 M)  

  Ціна 20 грн. 85 коп.

В монографії досліджено теоретико-методологічні і практичні засади інноваційної діяльності підприємств та її фінансове забезпечення. Визначено сутність інновацій, проаналізовано розвиток інноваційного процесу, охарактеризовано модель інноваційного розвитку та її національні особливості. Досліджено фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств, методики оцінки ефективності управління ним. Визначено особливості венчурних інвестицій, їх роль в забезпеченні інноваційного процесу, обґрунтовано напрями підтримки венчурного підприємництва.

УДК 658.15.001.76       ББК 65.291.551-21 З-99       ISBN 978-966-641-609-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 1.75 M)  

  Ціна 39 грн. 00 коп.

У монографії розглянуто причини та характер зміни технічного стану ізоляції розподільних мереж. Проведено аналіз існуючих методів контролю ізоляції. Визначено умови роботоздатності ізоляції розподільчих мереж. Розглянуто спосіб побудови і конструкцію пристрою контролю роботоздатності ізоляції відносно землі.

Книга розрахована на фахівців, які займаються проектуванням і експлуатацією розподільних мереж. Може використовуватися студентами та аспірантами, які спеціалізуються у вдосконаленні систем обслуговування розподільних мереж.

УДК 621.316.9       ББК 31.27–05 К95       ISBN 978-966-641-607-3

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.60 M)  

  Ціна 36 грн. 80 коп.

У посібнику в доступній формі розглядаються електронні компоненти аналогових і цифрових інтегральних схем. Аналізуються статичні і динамічні характеристики як пасивних компонентів, типу інтегральних резисторів і конденсаторів, так і активних – біполярних і польових транзисторів. Розглядаються схеми вмикання типових транзисторних каскадів, а також їх функціонування у статичному і динамічному режимах. Наводяться моделі компонентів та їх схеми заміщення для різних режимів роботи: малосигнального і великого сигналів. Розглядаються методи схемотехнічного аналізу електронних схем у форматі PSPICE на прикладі інтегрованого пакета MicroCAP. Для сприяння засвоєнню матеріалу у всіх розділах наведено контрольні запитання.

УДК 621.382(075)       ББК 32.844.1 я 73 Т33       ISBN 978-966-641-605-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 1.62 M)  

  Ціна 19 грн. 05 коп.

Сторiнки 1 2 3 4 . . . 49  
Перейти на сторінку  
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.