«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Нашi видання

Це одна з перших у світовій літературі монографій, у якій проблема ідентифікації, тобто моделювання за результатами спостережень, вирішується за допомогою комплексного використання нечіткої логіки, генетичних алгоритмів і нейронних мереж. Монографія містить необхідні відомості про використовуваний математичний апарат, методологію побудови лінгвістичних моделей на основі нечітких баз знань, моделі лінгвістичної й аналітиколінгвістичної апроксимації, засоби настроювання моделей генетичними алгоритмами і нейронними мережами, включаючи витяг знань, метод побудови функцій приналежності, опис програмної оболонки FUZZY EXPERT і її застосувань у медичній діагностиці, прогнозуванні, багатофакторному і багатокритеріальному аналізі, управлінні динамічними системами.

Міждисциплінарний характер книги може зацікавити як фахівців із математичного моделювання і чисельних методів, так і медиків, біологів, економістів, соціологів і ін., що застосовують комп'ютери для прийняття рішень.

УДК 621.391.Б1       ББК 53.4       ISBN 966-7199-49-5

Змiст


В монографії розкривається зміст процесу еволюції політичного ідеалу від античності до нашого часу. Пропонується періодизація його розвитку, аналізується внутрішня суперечливість та вплив на суспільну практику. Проводиться аналіз плюралізму політичних ідеалів, вироблених історією, діалектика меж їх існування в суспільній свідомості, духовних основ плюралізму в умовах НТП. Узагальнюються еволюційноусталені елементи і принципи політичного ідеалу, виявляються його сутнісні і структурнофункціональні характеристики, форми і типи, шляхи еволюції. У світлі сучасних завдань і сучасного досвіду структури механізмів і передумов ідейної регуляції основ людської життєдіяльності переусвідомлюється плюралізм політичних ідеалів у просторі констатуючої і пізнавальної, конструктивнопроективної функції свідомості у світоорієнтації людини.

Монографія адресована філософам, соціологам, політологам, історикам. Може бути використана як навчальний посібник студентами, аспірантами, викладачами вузів і науковими працівниками.

ББК Ю 62       ISBN 966-7199-42-8

Змiст


У монографії викладено основні результати теоретичних та експериментальних досліджень з розрахунку і конструюванню просторових циліндричних стержневих покрить. Запропоновано математичний апарат розрахунку даних систем з визначенням зусиль, вузлових переміщень і маси покрить. Дано пропозиції щодо підбору перерізів і розрахунку вузлів. Розглянуто техніко-економічні показники застосування просторових циліндричних стержневих покрить у порівнянні з плоскими і арочними системами.

Для працівників науково-дослідних, проектних і виробничих організацій та студентів і аспірантів будівельних спеціальностей.

УДК 624.074.5       ISBN 966-7199-41-X

Змiст


Монографія присвячена інтерпретації філософії Нового часу (і відповідного історичного типу мислення) як структурно обумовленого конфлікту декількох мислительких стратегій.

Проведена автором уперше в філософській літературі реконструкція симптоматологічної мислительноТ стратегії (Паскаль - де Сад - Ніцше - сучасна філософія радикального плюралізму) обгрунтовано доводить незмінністьхтруктури цього конфлікту протягом останних чотирьох стопіть І, відповідно, структурну тотожність філософії Нового часу (XVII-XX ст.). Ключовим пунктом дослідження є специфічна інтерпретація текстів Б Паскаля, яка серйозно коректує загальноприйняті уявлення про характер філософії XVII ст. і культури модерну загалом.

Монографія призначена для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів і студентів.

ISBN 966-7199-37-1

Змiст


Дослідження парадоксів комп'ютерних новацій вищої школи, з'ясовування різних точок зору, насамперед точки зору зацікавленої сторони - студента, аналіз та узагальнення досвіду становить мету книги. Дослідження охоплюють різні аспекти застосування обчислювальної техніки в навчальному процесі, вивчення її студентами різних спеціальностей, застосування досягнень сучасних інформаційних технологій при вивченні різних предметів, інструментальні засоби навчання та інше - одним словом, парадигми комп'ютерних новацій. Книга розрахована на широке коло читачів, а саме, інженерно-технічних працівників, викладачів ВУЗів, аспірантів та студентів.
УДК 681.518 (75)       ISBN 966-7199-36-3

Змiст


Монофафія містить елементи теорії контролю динамічних параметрів електричних машин в дослідах холостого ходу та короткого замикання. Пропонуються нові математичні моделі вимірювального перетворення залежності пускового моменту в функції кутового положення ротора та напруги живлення, кутової швидкості, моменту інерції ротора і динамічного моменту, які є теоретичними основами проектування мікропроцесорних засобів контролю з покращеними метрологічними характеристиками. Монографія розрахована на інженерів, аспірантів та студентів, що спеціалізуються в даній галузі вимірювальної техніки.
УДК 621.3:658.562       ISBN 966-7199-29-0

Змiст


Книга, на прикладі мереж передавання інформації, знайомить читача з концепцією комплексного аналізу складних систем. Подаються необхідні для розрахунків мереж математичні моделі, що дозволяють в поєднанні та взаємозв'язку розглядати питання продуктивності, надійності та організації технічного обслуговування складних систем. Автор в популярній формі обґрунтовує критерії ефективності мереж передавання даних, розглядає задачі управління в мережах. Для студентів, аспірантів і фахівців, що вивчають і виконують системне проекування мереж передавання інформації.
ISBN 966-7199-24-Х

Змiст


В монографії викладено результати досліджень методів обробки високочастотних сигналів у часовій та частотній області. Виконано аналіз передатних характеристик та роботоздатності радіочастотних логічних пристроїв. Розглянуто методи цифрової обробки сигналів на основі стрибкоподібних швидких перетворень Фур'є. Запропоновано високопродуктивні способи та алгоритми обробки високочастотних сигналів в частотній області. Виконано дослідження принципів побудови засобів обробки високочастотних сигналів.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням засобів обробки сигналів, а також на аспірантів і студентів вищих учбових закладів.

УДК 621.382       ISBN 966-7199-23-1

Змiст


Викладено основи тензорної теорії накопичення пошкоджень в матеріалах та результати дослідження закономірностей руйнування при непружному деформуванні. Для наукових та інженерно-технічних працівників; може бути корисною для аспірантів та студентів технічних вузів.
ISBN 966-7199-20-7

Змiст


В монографії викладено основи нелінійної теорії транзисторних негатронів. Розглянуто методи моделювання транзисторних негатронів у нелінійному режимі. На базі моделювання фізичних процесів у транзисторі розроблені основи нелінійної теорії транзисторних негетронів. Запропоновано методи розробки і розрахунку нових видів пристроїв.
УДК 621.38       ISBN 966-7199-16-9

Змiст


Сторiнки 1 . . . 47 48 49  
Перейти на сторінку  
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.