Видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Новини видавництва

2016 05 18
Вийшов з друку 2-й випуск за 2016-й рік журналу «Вісник Вінницького політехнічного інституту»
переглянути...
2016 05 25
Вийшов з друку 1-й випуск за 2016 рік журналу «Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія»»
переглянути...
2016 01 27
Вийшли з друку «Sententiae». Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії № 2-2015(XXXIII).
переглянути...
2016 02 10
Вийшов з друку 2-й випуск, за 2015-й рік, науково-технічного збірника «Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві»
переглянути...
2016 03 14
Вийшов у світ 2-й випуск за 2015-й рік нового наукового журналу ВНТУ «Вісник машинобудування та транспорту»
переглянути...
2015 04 14
Вийшов у світ 2-й випуск за 2015-й рік журналу "Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї"
переглянути...
Підписано до друку монографії:
  • Грабко  В. В., Курочка  В. П. Методи і засоби контролю стану ізоляції та струму витоку тролейбуса
  • Петрук  Р. В., Петрук  Г. Д. Теоретичні та технологічні основи екологічно безпечних процесів відновлення вітчизняних фосфатів
  • Бортник Г. Г., Кичак В. М., Стальченко О. В. Аналого-цифрові тракти комп'ютерних систем з цифровим обробленням високочастотних сигналів
Вийшли з друку монографії:
Азаров О. Д., Біліченко Н. О., Захарченко С. М. Швидкодійні високоточні АЦП із перерозподілом заряду з ваговою надлишковістю, що самокалібруються
Азаров О. Д., Теплицький М. Ю., Біліченко Н. О. Швидкодійні двотактні підсилювачі постійного струму з балансним зворотним зв’язком
Демов О. Д. Оптимізація процесу впровадження компенсувальних установок в розподільних електричних мережах енергопостачальних компаній
Вийшли з друку підручники та посібники:
  • Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні / Ж. П. Дусанюк, В. В. Савуляк та ін.
  • Єпіфанова І. Ю. Фінансовий аналіз та звітність: збірник тестових завдань для СРС
  • Огородніков В. А., Федотов В. О., Кириця І. Ю. Теоретична механіка. Динаміка. Самостійна та індивідуальна робота студентів
  • Гаврілов Д. В., Осадчук О. В., Звягін О. С. Основи комп’ютерного проектування та моделювання РЕА. Ч. 1
  • Снігур А. В., Арсенюк І. Р., Колесник І. С. Основи роботи в INTERNET
переглянути...

Новi видання

В навчальному посібнику розглядаються роль і значення розрахунків аварійних режимів для надійного електропостачання народного господарства.

Розкриваються методологія і короткі теоретичні відомості техніки розробки математичних моделей перехідних процесів при розрахунках аварійних режимів в системах електропостачання. Викладена технологія використання чисельних методів і програмного забезпечення при розрахунках аварійних режимів.

Посібник призначений для студентів електроенергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів І – ІV рівня акредитації.

УДК 621.311(075)       ББК 31.27я73 А18       ISBN 978-966-641-645-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.69 M)  

  Ціна 53 грн. 55 коп.

У навчальному посібнику з сучасних позицій подані матеріали щодо актуальних новітніх досягнень в створенні бази знань людства. На прикладах архітектури та структурної організації автоматизованих геоінформаційних систем, нейромережевих структур, нанотехнологій, фотонно-кристалічних пристроїв показані перспективи подальшого розвитку оптико-електронних інформаційно-енергетичних технологій.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей «Лазерна та оптоелектронна техніка» і може бути рекомендований для інших профілів з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи».

УДК [621.382+621.383]075       ББК 32.844.1+32.854]я73 Н34       ISBN 978-966-641-644-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 1.02 M)  

  Ціна 68 грн. 30 коп.

В монографії проведено аналіз засобів вимірювального контролю параметрів біотехнічної системи доїння, розроблено моделі процесу доїння та роботи доїльних установок. Запропоновано вимірювальні перетворювачі рівня та інтенси-

вності молоковіддачі, на їх основі створені засоби вимірювального контролю параметрів біотехнічної системи доїння, розроблено методику розрахунку достовірності контролю при їх використанні, розглянуто технічні засоби, які впрова-

джено у промислове виробництво.

Монографія призначена для науковців, які займаються питаннями, що пов’язані з виробництвом та первинною обробкою коров’ячого молока.

УДК 631.3.05 + 637.11       ББК 34.725 К90       ISBN 978-966-641-641-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.92 M)  

  Ціна 48 грн. 60 коп.

Збірник містить Матеріали VIІІ міжнародної науково-практичної конференції за такими основними напрямками: стратегії та перспективи розвитку автомобільного транспорту та транспортних засобів; сучасні технології на автомобільному транспорті; транспортні системи, логістика, організація і безпека руху; сучасні технології організації та управління на транспорті; системотехніка і діагностика транспортних машин; стратегії, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою в галузі автомобільного транспорту.

УДК 629.3       ББК 39.3 М34       ISBN 978-966-641-640-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 3.05 M)  

  Ціна 45 грн. 40 коп.

У монографії розглянуто методи визначення втрат активної електроенергії від перетікання реактивної в електричних мережах споживачів і енергопостачальних компаній, що дозволяє сформувати умови оптимальної компенсації реактивної потужності.

Монографія розрахована на фахівців в галузі компенсації реактивної потужності та фахівців в питаннях взаєморозрахунків за перетоки реактивної потужності.

УДК 621.316.1 621.3.076.1 : 621.311       ББК 31.279-022.85 Л40       ISBN 978-966-641-639-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.46 M)  

  Ціна 40 грн. 20 коп.

У навчальному посібнику розглянуто матеріали щодо проектування та роботи сучасних адаптивних оптичних систем. Розглянуто принципи розповсюдження світла в неоднорідному середовищі і проблеми керування хвильовим фронтом. Зроблено аналіз систем фазового спряження та апертурного зондування, порівняння характеристик сенсорів хвильового фронту. Наведено приклади практичного застосування адаптивних оптичних систем.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності “Лазерна та оптоелектронна техніка” і може бути корисним для спеціалістів, що займаються використанням адаптивних оптичних систем.

УДК 535.317(075)       ББК 32.86я73 А28       ISBN 978-966-641-638-7

Змiст

  Ціна 44 грн. 08 коп.

В навчальному посібнику на сучасному рівні викладено принципи, методи та фундаментальні основи систем автоматизованого проектування в будівництві. Запропоновано конструктивні стратегії розробки скінченно-елементних моделей будівельних споруд, розглянуто особливості і стиль цього процесу, методи дослідження та шляхи їх удосконалення. Наведено приклад розрахунку поперечника промислової будівлі за допомогою ПК ЛІРА–САПР.

Посібник призначений для студентів вищих технічних закладів, фахівців у галузі механіки суцільних середовищ, будівельної механіки, систем автоматизовано-го проектування.

УДК 681.3.06:69       ББК 32.972:38 С40       ISBN 978-966-641-637-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.59 M)  

  Ціна 28 грн. 85 коп.

В монографії досліджені і удосконалені технологічні процеси зворотного видавлювання циліндричних виробів типу «стакан» з використанням гідропідпору та формування внутрішніх шліцьових поверхонь в глухих отворах. Робота направлена на розв’язання актуальних задач машинобудівного виробництва – забезпечення якості готових виробів та підвищення

коефіцієнту використання металу.

Для інженерно-технічних і наукових працівників, що займаються обробкою металів тиском, викладачів, аспірантів і студентів.

УДК 621.7.043       ББК 34.54 О-39       ISBN 978-966-641-636-3

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 2.76 M)  

  Ціна 42 грн. 20 коп.

Учебное пособие содержит систему заданий основного этапа обучения русскому языку как иностранному. Цель пособия – введение и активизация языкового материала, развитие навыков чтения, конспектирования, диалогической и монологической речи. Текстовый материал представлен специально составленными, а также адаптированными и неадаптированными текстами общенаучного характера. Пособие предназначено для аудиторного изучения курса русского языка как иностранного, активизации познавательной деятельности специалистов высшего учебного заведения при ознакомлении с общими вопросами теории языкового образования.

УДК 811.161.1(075)       ББК 81.2(Рус)я73 П89       ISBN 978-966-641-635-6

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.58 M)  

  Ціна 31 грн. 80 коп.

Навчальний посібник присвячений теоретичним та практичним аспектам дослідження мікроконтролерів з наднизьким енергоспоживанням сімейства MSP430x2xx компанії Texas Instruments.

У теоретичній частині розглянуто периферійні модулі, реалізовані в мікроконтролерах сімейства, система переривань та режими роботи. Практична частина присвячена програмуванню мікроконтролера MSP430F2013 на базі пристрою eZ430-F2013 мовою С/С++ у середовищах розробки Code Composer Essential та IAR Embedded Workbench. Навчальний посібник призначений для студентів напряму підготовки «Системна інженерія».

УДК 004.3(075)       ББК 32.973-04 я 73 М91       ISBN 978-966-641-634-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.95 M)  

  Ціна 17 грн. 65 коп.

Сторiнки 1 2 . . . 49  
Перейти на сторінку  
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.